Karcinóm hrubého čreva

Chirurgická liečba

– je základnou liečbou pri kolorektálnom karcinóme. Spolu s nádorom sa odstráni aj časť zdravého tkaniva a okolité lymfatické uzliny. Chirurgický zákrok môže byť konvenčný, ale aj laparoskopický.

Kolostómia pri karcinóme konečníka

Ide o chirurgicky vytvorený otvor (stoma), cez ktorý je hrubé črevo vyvedené von z brušnej dutiny a cez ktorý sa odvádza stolica. Kolostómia môže byť len dočastným riešením, kým sa operovaný konečník nezahojí, ale môže predstavovať aj konečné riešenie. Väčšina pacientov s karcinómom konečníka však trvalú kolostómiu nepotrebuje vďaka moderným chirurgickým technikám a využitiu chemoterapie a rádioterapie.

Rádioterapia

Má kľúčové uplatnenie pri nádoroch konečníka. Môže sa využiť pred operáciou - vtedy hovoríme o neoadjuvantnej liečbe, kedy je cieľom zmenšenie nádoru a jeho ľahšie chirurgické odstránenie. Používa sa však aj po operácii s cieľom zničiť ostávajúce nádorové bunky. Spolu s rádioterapiou pri liečbe nádorov rekta sa používa aj chemoterapia, čím sa zvyšuje účinnosť liečby. Oba prístupy sa často používajú predoperačne s cieľom minimalizácie rekurencie ochorenia ako aj vyvedenia stómie. Výhodou tohto prístupu je znížená pravdepodosť rekurencie (návratu) nádoru v mieste chirurgického zákroku, ďalej menej pacientov s permanentnou kolostómiou, ako aj menej problémov so zjazvením čreva v ožiarenej oblasti.

Systémová liečba

Chemoterapia

Môže sa podávať pred plánovanou operáciou ako neoadjuvantná liečba s cieľom zmenšiť nádor a zvýšiť možnosť úplného odstránenia nádoru, ale aj po operácii ako adjuvantná (zabezpečovacia) liečba s cieľom zabrániť návratu ochorenia.

Obvykle pozostáva z kombinácie liekov, ktoré sú podávané v cykloch. U pacientov v II. štádiu ochorenia nie je vždy nutná adjuvantná chemoterapia. Výnimku predstavuje podskupina pacientov so zvýšeným rizikom recidívy. V III. štádiu ochorenia by mali všetci pacienti dostať adjuvantnú chemoterapiu po dobu 6 mesiacov. Pri metastatickom ochorení sa chemoterapia podáva v kombinácii s biologickou liečbou monoklonálnymi protilátkami. Vo vyšších líniách liečby a v prípade nádorov MSI high má svoje miesto aj imunoterapia. Výber optimálnej liečby závisí od charakteristiky nádoru ako aj klinického stavu pacienta. Medzi najčastejšie používané lieky v liečbe kolorektálneho karcinómu patria:

5 – Fluorouracil

Najčastejšie používané cytostatikum v liečbe tohto ochorenia. Jeho účinnosť sa zvyšuje kombináciou s ďalšími liekmi. Používa sa vo forme krátkej infúzie, ale aj kontinuálnej, ktorá môže trvať niekoľko dní. Hlavným vedľajším nežiadúcim účinkom je hnačka.

Irinotekan

Využíva sa v liečbe metastatického štádia ochorenia. Medzi najčastejšie vedľajšie nežiaduce účinky patrí hnačka a alopécia (vypadanie vlasov).

Oxaliplatina

Používa sa ako súčasť zabezpečovacej liečby, ale tiež aj v liečbe metastatického ochorenia. Môže spôsobovať periférnu polyneuropatiu (zníženie alebo stratu citlivosti v končatinách). Pacient ju pociťuje ako brnenie, pálenie, bolesť, neistotu pri chôdzi, svalovú slabosť, kŕče.

Cielená liečba (targetová liečba)

A, antiangiogénna liečba

– je zameraná na zastavenie novotvorby ciev, ktoré zásobujú nádor živinami a kyslíkom. Používa sa v kombinácii s niektorým z chemoterapeutických režimov.

Inhibítory epidermálneho rastového faktora (EGFR)

– látky, ktoré blokujú dráhu receptora epidermálneho rastového faktora. Majú svoje miesto v liečbe pacientov, u ktorých nebola potvrdená mutácia génov RAS (divoký typ). Zvyčajne sa používajú v kombinácii s chemoterapiou, vo vyšších líniách liečby aj samostatne.

Imunoterapia

– nazýva sa aj biologická liečba. Jej cieľom je stimulovať imunitný systém v obrane proti nádoru. Pri liečbe karcinómu hrubého čreva sa využívajú inhibítory kontrolných bodov (checkpoint inhibitors), ktoré blokujú mechanizmus brániaci rozvoju nekontrolovateľnej imunitnej reakcie. Tieto lieky sa používajú v liečbe pacientov, u ktorých bola potvrdená porucha opravného systému chybného párovania báz. Svoje miesto majú však iba v liečbe pokročilejších štádií ochorenia, po vyčerpaní dostupných chemoterapeutických možností.