Karcinóm prsníka

V prípade metastatického ochorenia sa častejšie používa jedno cystostatikum ako ich kombinácia. Nie je stanovené, v akom poradí sa majú podávať. Používa sa buď infúzna alebo tabletková forma. Väčšinou pacientky nemusia byť počas podávania chemoterapie hospitalizované.

V liečbe sa používa

Cytostatikum Najčastejšia toxicita
Taxány Neurologická toxicita – brnenie v prstoch končatín, alergické reakcie, padanie vlasov
Antracyklíny Kardiálna toxicita, nevoľnosť, padanie vlasov, pokles bielych krviniek
Capecitabin Syndróm ruka – noha - začervenanie, ragády, hnačky, stomatitída
Vinorelbin Neurologická toxicita, teplota, zápaly žíl
Platinové deriváty Neurologická a obličková toxicita, zhoršenie sluchu
Cielená liečba pacientok s HER2-pozitívnym nádorom

Všeobecne platí, že u pacientky s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka sa takmer vždy používa HER2-cielená terapia, najčastejšie spolu s ďalšou systémovou terapiou, zvyčajne chemoterapiou.

V súčasnosti máme k dispozícii viaceré preparáty: trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansín, lapatinib.

Cielená liečba - molekulárne a genetické vyšetrenia

Nie všetky nádory majú rovnaké génové mutácie. Genómová profilácia nádoru môže napomôcť identifikovať špecifickú mutáciu pre daný nádor. V prípade karcinómu prsníka je táto liečba ešte stále v štádiu výskumu.