Karcinóm prsníka

Pacientka, ktorej bol diagnostikovaný zhubný nádor prsníka, môže byť práceneschopná. Ak bola pred stanovením diagnózy nemocensky poistená (bola zamestnaná, podnikala alebo si platila poistné dobrovoľne), bude môcť poberať nemocenské. Pokiaľ nemocensky poistená nebola, prípadne výška nemocenského nedosahuje životné minimum, môže (ona alebo člen jej domácnosti) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o pomoc v hmotnej núdzi.

Ak nemožno očakávať, že sa dôsledky ochorenia podarí vyriešiť počas jedného roka, pacientka môže požiadať o invalidný dôchodok. Zároveň môže požiadať o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ako ťažko zdravotne postihnutá môže mať nárok na jeden alebo viaceré peňažné príspevky. Počas onkologickej liečby môže požiadať o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

Pacientka, ktorá potrebuje pomoc iného človeka pri každodenných aktivitách, môže poberať príspevok na osobnú asistenciu alebo osoba, ktorá sa o ňu stará poberá opatrovateľský príspevok. Ak sa o pacientku nemá doma kto starať, môže požiadať o niektorú zo sociálnych služieb akými sú opatrovanie v domácnosti alebo umiestnenie do domova sociálnych služieb.

Na prekonávanie následkov ochorenia slúžia zdravotnícke pomôcky hradené zdravotnou poisťovňou a pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých, na ktoré prispievajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Pacientka môže využiť aj kúpeľnú liečbu.

Invalidný dôchodok

Človek má nárok na invalidný dôchodok, ak je invalidný, bol dostatočne dlho dôchodkovo poistený, nedosiahol dôchodkový vek a nepoberá predčasný starobný dôchodok.

Kedy je človek invalidný

Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov medicíny trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch prsníka:

Po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0) alebo po parciálnej resekcii 30 - 40%
Po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0) 50 - 70%
Po odstránení v pokročilých štádiách -
po odstránení prsníka s exenteráciou axily, počas onkologickej liečby
75 - 80%
Neliečiteľné formy 90%
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 - 50%

Pri posudzovaní sa má prihliadať aj na obmedzenie funkcie v ramennom kĺbe (napr. lymfedém, defekty svalov). Pokiaľ pacientka trpí aj ďalšími ochoreniami, percento invalidity možno zvýšiť o maximálne 10 % za všetky ochorenia spolu. Musí však ísť o ochorenia, ktoré nie sú iba prechodné a zasahujú do schopnosti pracovať.

Pacientkam komplikuje situáciu najmä to, že Sociálna poisťovňa vo všeobecnosti nezohľadňuje hormonálnu liečbu ako liečbu onkologickú, a to napriek tomu, že táto liečba je predpísaná onkológom na liečbu onkologického ochorenia. Hormonálna liečba pritom výrazne negatívne zasahuje do reálneho pracovného potenciálu pacientiek.

Ťažké zdravotné postihnutie

Ťažké zdravotné postihnutie je poškodenie zdravia, ktoré spôsobuje funkčnú poruchu v miere aspoň 50 %. Miera funkčnej poruchy sa určuje podľa druhu ochorenia. Jednotlivé ochorenia sú „ohodnotené“ určitou mierou funkčnej poruchy v percentách. Ak má človek viac ochorení, rozhodujúce je ochorenie s najvyššou mierou poruchy. K nemu je možné pripočítať maximálne 10 % za všetky ostatné ochorenia, ale iba za predpokladu, že ovplyvňujú ochorenie s najvyššou funkčnou poruchou.

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch prsníka:

Po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 N0M0) 50%
Po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80 - 90%
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50%
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 - 50%
Recidívy 70 - 80%
Neliečiteľné formy 90 - 100%