Malobunkový karcinóm pľúc

Chemoterapia:

Keďže sa malobunkový karcinóm rýchlo rozširuje, chemoterapia patrí medzi základné liečebné postupy. Najčastejšie používanou látkou (chemoterapeutikom) je etopozid v kombinácii s derivátom platiny (cisplatinou alebo karboplatinou). Pacientom s pokročilým ochorením sa dáva v úvode chemoterapia 3-4 mesiace. Nežiaduce účinky chemoterapie sa môžu rôzniť u každého, závisia od dávky a druhu liekov, ktoré boli použité. Môžu zahŕňať únavu, zvýšené riziko vzniku infekcie, nevoľnosť, zvracanie, stratu chute do jedla, hnačku a stratu vlasov. Nevoľnosti a zvracaniu sa častokrát dá predchádzať.

Rádioterapia:

Rádioterapia je môže byť indikovaná u pacientov s limitovanou formou ochorenia. Najvýhodnejšie je podávať ju spolu s chemoterapiou, ideálne počas prvého alebo druhého mesiaca podávania chemoterapie. U pacientov, u ktorých mala chemoterapia dobrý efekt na zmenšenie nádora, sa rádioterapia využíva na oblasť hlavy, aby sa znížilo riziko rozšírenia rakoviny do mozgu. Tento výkon sa nazýva profylaktická kraniálna iradiácia (PCI, prophylactic cranial irradiation) a preukázal zlepšenie perspektívy prežitia u niektorých pacientov.

Operácia:

Operačné výkony sú využívané pri malobunkových pľúcnych karcinómoch minimálne. Uvažujeme nad nimi iba v prípade pacientov s nádorom vo veľmi skorom štádiu, pokiaľ je lokalizovaný iba v malom pľúcnom uzlíku. V tomto prípade sa podáva chemoterapia s prípadnou rádioterapiou až po chirurgickom výkone. Pred operáciou je vhodné porozprávať sa s lekármi o možných nežiaducich účinkoch daného operačného výkonu.