Nádory mozgu

Ako celok, gliómy patria medzi najčastejšiu skupinu mozgových nádorov. Presný pôvod vzniku týchto tumorov zatiaľ nie je známy, predpokladá sa, že nádorové bunky vychádzajú z gliálnych buniek (resp. prekurzorových gliových buniek), čo sú bunky podporného tkaniva mozgu, ktoré ďalej delíme na astrocyty, oligodendrocyty a ependymálne bunky. Gliómy potom delíme podľa druhu buniek, z ktorých nádor vychádza. Pri stanovení diagnózy sa určuje aj štádium ochorenia, ktoré indikuje závažnosť, agresivitu nádoru. Vyššie štádium (“high grade”) väčšinou znamená rýchlejší rast, a teda väčšia agresivitu nádoru.

Modernejším prístupom je však klasifikovať nádory podľa genetiky nádorových buniek (o tejto téme bude viac rozpísané neskôr). Známe sú typy gliómov:

 • Astrocytóm: Ide o najčastejší druh gliómov. Bunky astrocytómu vyzerajú ako mozgové bunky – astrocyty, ktoré sa nachádzajú v mozgu a mozočku. Poznáme 4 štádiá astrocytómu:
  • Grade I alebo pilocytický astrocytóm je pomaly rastúci nádor, ktorý je väčšinou benígny (nezhubný) a zriedkakedy sa rozširuje do okolitého tkaniva, častejšie sa vyskytuje u detí než u dospelých.
  • Grade II alebo “low-grade” difúzny astrocytóm je pomaly rastúci tumor, ktorý sa často šíri do okolitého tkaniva a môže sa zmeniť na “high-grade”.
  • Grade III alebo anaplastický astrocytóm je zhubný tumor, ktorý rýchlo rastie a šíri sa do okolitého tkaniva.
  • Grade IV alebo glioblastóm je najagresívnejšia forma astrocytómu.

 • Oligodendroglióm: Bunky tohto nádoru pripomínajú gliové bunky nazývané oligodendrocyty. Tieto bunky sú zodpovedné za tvorbu myelínu – vysokoproteínového a lipidového materiálu, ktorý obaľuje nervy. Tieto nádory ďalej delíme na oligodendrogliómy, ktoré sú považované za “low grade”, a anaplastické oligodendrogliómy.
 • Ependymóm: Ependymóm zväčša začína v likvorových cestách, kde sa tvorí a cirkuluje mozgovomiechový mok, častý je u detí. U dospelých býva častejšie v oblasti chrbtice a (myxopapillary subtyp”).
 • Glióm mozgového kmeňa: Vyskytuje sa častejšie u detí.