Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Existuje viac ako 60 podtypov NHL, niektoré z nich veľmi zriedkavé.

Rozlišovať jednotlivé podtypy NHL môže byť veľmi náročné.

Podtypy B-bunkových lymfómov

Folikulový lymfóm

Je najčastejším podtypom indolentných lymfómov a predstavuje asi 70 % prípadov. Pacienti sú zvyčajne vyššieho veku. Pacienti prichádzajú často s pokročilým ochorením, pretože celkové príznaky sú len zriedkavé. Najčastejšie vzniká v lymfatických uzlinách a rastie veľmi pomaly (existujú podtypy s agresívnejším priebehom a radíme ich do skupiny agresívnych NHL).

V prvom štádiu ochorenia je možné dosiahnuť dlhodobú remisiu použitím rádioterapie. Pri vyšších štádiách s klinickým prejavom ochorenia (systémové príznaky – nočné potenie, chudnutie, teploty), alebo s prejavom infiltrácie kostnej drene (chudokrvnosť, krvácanie, zvýšená náchylnosť na infekcie), pacienta liečime systé-movou imunochemoterapiou. Pri mladších pacientoch so skorým relapsom je liečebnou možnosťou aj transplantácia krvotvorných buniek. Pacienti môžu byť niekedy sledovaní bez nutnosti liečby. Folikulový lymfóm môže po čase prejsť do agresívnejšieho subtypu B-bunkového lymfómu - DLBCL, vyžadujúceho agresívnejšiu liečbu – ide o vyššie spomenutú transformáciu.

Difúzny veľkobunkový lymfóm (DLBCL)

Je najčastejším podtypom agresívnych lymfómov. Ide o agresívny NHL, ktorý postihuje orgány mimo lymfatických uzlín v 40 % prípadov. Môže sa prejavovať systémovými príznakmi (chudnutie, nočné potenie, teploty), často môže byť prítomná generalizovaná lymfadenopatia, prípadne infiltrácia parenchýmových orgánov (tráviaci trakt, centrálny nervový systém a iné orgány). DLBCL nie jedno ochorenie, ale je to skupina ochorení s rôznym pôvodom nádorových buniek a tým pádom aj rôznym podtypom a genetickými abnormalitami. Rozsah ochorenia, prognostické faktory (vek, celkový klinický stav, niektoré biochemické parametre), určujú prognózu a pravdepodobnosť vyliečenia. Pacienti sú liečení kombinovanou imunochemoterapiou a približne 70 % pacientov môže byť vyliečených prvolíniovou imunochemoterapiou. Pri relapse u dobre komponovaných pacientov je možnosť transplantácie kostnej drene.

Lymfóm z plášťových buniek.

Tvorí asi 5 až 7 % prípadov NHL. Najčastejšie postihuje pacientov starších ako 60 rokov a je častejší u mužov. Najčastejšie zasahuje kostnú dreň, lymfatické uzliny, slezinu a gastrointestinálny (zažívací) trakt. Liečba lymfómu z plášťových buniek spočíva najčastejšie v kombinácií chemoterapie a monoklonálnych protilátok - imunochemoterapie. U mladých pacientov, ktorí sú inak zdraví, je najúčinnejšia vysokodávková chemoterapia v spojitosti s autológnou transplantáciou. V niektorých prípadoch sa podáva udržiavacia terapia s monoklonálnymi protilátkami. Starší pacienti, ktorí nemôžu podstúpiť autológnu transplantáciu, sa liečia rituximabom.

Malobunkový lymfóm.

Tento typ lymfómu je rovnaké ochorenie ako B-bunková chronická lymfocytová leukemia (CLL) bez prítomnosti ochorenia v krvi. Tento lymfóm, ktorý je označovaný ako indolentný, tvorí asi 5% prípadov NHL. Pacienti nemusia začať liečbu bezprostredne po diagnostikovaní ochorenia, ale sú starostlivo sledovaní. Niektorí pacienti sú liečení kombináciou chemoterapie a monoklonálnych protilátok - imunochemoterapiou.