Nehodgkinovské lymfómy (NHL)

Pacient, ktorému bola diagnostikovaný lymfóm, môže byť práceneschopný. Ak bol pred stanovením diagnózy nemocensky poistený (bol zamestnaný, podnikal alebo si platil poistné dobrovoľne), bude môcť poberať nemocenské. Pokiaľ nemocensky poistený nebol, prípadne výška nemocenského nedosahuje životné minimum, môže (on sám alebo člen jeho domácnosti) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o pomoc v hmotnej núdzi.

Ak nemožno očakávať, že sa dôsledky ochorenia podarí vyriešiť počas jedného roka, pacient môže požiadať o invalidný dôchodok. Zároveň môže požiadať o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ako ťažko zdravotne postihnutý môže mať nárok na jeden alebo viaceré peňažné príspevky. Počas onkologickej liečby môže požiadať o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

Pacient, ktorý potrebuje pomoc iného človeka pri každodenných aktivitách, môže poberať príspevok na osobnú asistenciu alebo osoba, ktorá sa o neho stará poberá opatrovateľský príspevok. Ak sa o pacienta nemá doma kto starať, môže požiadať o niektorú zo sociálnych služieb, akými sú opatrovanie v domácnosti alebo umiestnenie do domova sociálnych služieb.

Na prekonávanie následkov ochorenia slúžia zdravotnícke pomôcky hradené zdravotnou poisťovňou a pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých, na ktoré prispievajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Pacient môže využiť aj kúpeľnú liečbu.

Invalidný dôchodok

Človek má nárok na invalidný dôchodok, ak je invalidný, bol dostatočne dlho dôchodkovo poistený, nedosiahol dôchodkový vek a nepoberá predčasný starobný dôchodok.

Kedy je človek invalidný

Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Dlhodobo nepriaznivý je zdravotný stav, ktorý má podľa poznatkov medicíny trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri indolentných non-Hodgkinových lymfómoch (lymfogranulóm), primárne lokalizovaných NHL a Hodgkinovom lymfóme:

S ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne
priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti
10 – 20 %
So stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a
laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu
45 – 50 %
S ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly,
aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu
70 – 80 %

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri malígnych lymfómoch:

Akútne stavy 70 – 80 %
V remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou,
s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu
35 – 45 %
Pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi,
s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu
80 %

V prípade, že pacient trpí ešte ďalšími ochoreniami, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno navýšiť o najviac 10 % za všetky tieto ďalšie ochorenia spolu.

Ťažké zdravotné postihnutie

Ťažké zdravotné postihnutie je poškodenie zdravia, ktoré spôsobuje funkčnú poruchu v miere aspoň 50 %. Miera funkčnej poruchy sa určuje podľa druhu ochorenia. Jednotlivé ochorenia sú „ohodnotené“ určitou mierou funkčnej poruchy v percentách. Ak má človek viac ochorení, rozhodujúce je ochorenie s najvyššou mierou poruchy. K nemu je možné pripočítať maximálne 10 % za všetky ostatné ochorenia, ale iba za predpokladu, že ovplyvňujú ochorenie s najvyššou funkčnou poruchou.

Miera funkčnej poruchy pri non – Hodgkinových lymfómoch (NHL) :

NHL s ľahkými prejavmi 10 - 20 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby 60 - 80 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby 40 %
NHL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 90 - 100 %
Difúzny NHL u dospelých 90 - 100 %
Difúzny NHL u detí 100 %
Difúzny NHL pri remisii trvajúcej päť rokov 30 - 40 %