Čakanie na vyšetrenie

Zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná správne a včas. Odklad nie je prípustný, ak sú bezprostredne ohrozené život alebo zdravie, pacient náhle pocítil neznesiteľnú bolesť, hrozí riziko šírenia nákazlivej choroby a pri pôrode. V ostatných prípadoch nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotný výkon nie je nevyhnutné vykonať hneď.

Môže sa stať, že lekár pacienta objedná na neskorší termín z dôvodu vyčerpania limitov na výkony. Špecialisti sú poisťovňou platení podľa zdravotných výkonov, ktoré pacientovi poskytli. Každý lekársky výkon a vyšetrenie sú ohodnotené počtom bodov. Lekár - špecialista môže mať v zmluve s poisťovňou dohodnutý určitý rozsah výkonov na mesiac. Ak lekár prekročí dohodnutý rozsah výkonov, môže byť pre neho nevýhodné objednať pacienta na vyšetrenie v danom mesiaci. V takomto prípade pacient buď akceptuje objednanie na neskorší termín alebo sa obráti na svoju zdravotnú poisťovňu, aby mu určila iného špecialistu v danom odbore, ktorý bude súhlasiť s vyšetrením pacienta.

Na tzv. čakaciu listinu je pacient zaradený, ak mu poskytovateľ nemôže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť do troch mesiacov. V takom prípade navrhne ošetrujúci lekár pacientovi zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ak pacient so zaradením do zoznamu súhlasí, ošetrujúci lekár vypíše návrh na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie potom požiada poisťovňu o zaradenie do zoznamu.

Zoznam poistencov čakajúcich na zdravotné výkony vedie zdravotná poisťovňa. Čakacie listiny s uvedením priemernej dĺžky čakania na zákrok sú zverejnené na webových stránkach zdravotných poisťovní. Ako dlho bude konkrétny pacient na zákrok čakať, závisí to od počtu čakateľov v poradovníku aj od kapacity zdravotníckeho zariadenia. V poradovníku sa nie je možné sa “predbehnúť“ za poplatok. Zdravotná poisťovňa však v zozname uprednostní bezpríspevkových darcov krvi - nositeľov zlatej plakety alebo diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho a darcov krvi ocenených medailou MUDr. Jána Kňazovického. Pokiaľ sa zdravotný stav pacienta zhorší natoľko, že zákrok potrebuje akútne (teda ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť), mal by byť hospitalizovaný ihneď. V ostatných prípadoch oznámi zdravotnícke zariadenie pacientovi konkrétny dátum hospitalizácie najmenej desať pracovných dní vopred.

Čakacie listiny sa vedú iba pre niektoré zákroky – choroby oka vyžadujúce si implantáciu zdravotníckej pomôcky, choroby obehovej sústavy (napríklad operácia defektu srdcovej priehradky) a choroby svalovej a kostrovej sústavy ako implantácia bedrového alebo kolenného kĺbu. Pacient nemôže byť súčasne zaradený vo viacerých zoznamoch pre jeden typ zákroku v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Pacient má právo na slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ je pre pacienta čakanie neakceptovateľné, môže sa obrátiť na iné zdravotnícke zariadenie na Slovensku alebo v Európskej únii v rámci práva na tzv. cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. (odkaz na Liečba v zahraničí)