Súhlas s liečbou

Pacient má právo dozvedieť sa od svojho lekára všetky informácie potrebné na to, aby sa mohol rozhodnúť, či s určitým postupom pri vyšetrení alebo liečbe súhlasí.

Lekár má pacienta informovať najmä o:

  • stanovenej diagnóze – akým ochorením pacient trpí, aké sú jeho príznaky, aký priebeh ochorenia možno očakávať,
  • jednotlivých možnostiach liečby ochorenia, prínose jednotlivých druhov liečby, ich vedľajších účinkoch a ako sú tieto vedľajšie účinky zvládnuteľné,
  • rizikách “neliečenia sa“ v prípade, že pacient určitú liečbu odmieta.

Poučenie má byť poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. Pri poskytovaní dostatočného času na rozhodnutie je potrebné brať do úvahy aj to, že je spravidla v záujme pacienta začať s liečbou čo najskôr. Bez ohľadu na pracovné vyťaženie lekára a počet ďalších pacientov čakajúcich na vyšetrenie, má pacient právo na všetky informácie, ktoré potrebuje, aby sa mohol liečiť.

Ak si pacient nepraje byť informovaný o svojim ochorení a možnostiach jeho liečby vôbec alebo sčasti, má právo odmietnuť poučenie. Aj takýto pacient bude liečený, nebude však o svojej liečbe informovaný, pokiaľ nezmení názor a nebude si takéto informácie priať.

Výsledkom takejto komunikácie medzi pacientom a lekárom je informovaný súhlas. Informovaným súhlasom dáva pacient najavo, že sa na základe dôkladného poučenia o všetkých možnostiach liečby rozhodol liečiť určitým spôsobom. Pacient musí porozumieť čo je cieľom jednotlivých liečebných alternatív, čo od nich môže reálne očakávať, aké nežiadúce účinky s nimi môžu byť spojené a ako ich možno zvládnuť. Ak pacient nemal k dispozícii všetky informácie, informovaný súhlas je neplatný. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje nezákonne. Informovaný súhlas má veľký význam aj z hľadiska obrany lekára pri prípadnej neskoršej sťažnosti pacienta. Udelenie informovaného súhlasu preto nesmie byť iba formalitou.

Pacient má vždy právo odmietnuť určitý liek, podstúpiť nejakú procedúru, či ukončiť celú liečbu. V prípade, ak sa liečiť nechce alebo nemôže, mal by to oznámiť lekárovi. Ten má pacienta poučiť o rizikách takéhoto postoja, a toto poučenie pacient podpíše (tzv. reverz). Lekár nesmie informovať príbuzných pacienta o pacientovom rozhodnutí odmietnuť liečbu, pokiaľ si to pacient sám neželá.