Vzťah s lekárom

Lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci sú povinní správať sa k pacientovi korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou. Nesmú sa znížiť k hrubému alebo nemravnému konaniu. Pacienta majú vnímať ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie. Tieto povinnosti lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom ukladá priamo zákon.

Na druhej strane, ani pacient si voči lekárovi či inému zdravotníkovi nemôže dovoliť akékoľvek správanie. Zdravotnícky pracovník má pri výkone svojho povolania postavenie chránenej osoby, čo znamená, že sa trestné činy voči nemu posudzujú prísnejšie, ak ku nim došlo v súvislosti s výkonom jeho povolania. Trestným činom pritom môže byť nielen fyzický útok, ale aj ohováranie alebo nebezpečné vyhrážanie, t. j. vyhrážanie sa spôsobom, ktorý by v zdravotníkovi mohol vzbudiť obavu o život a zdravie seba alebo blízkej osoby. Útoky a vyhrážky, ktoré nemajú intenzitu trestného činu, môžu byť priestupkom, za ktorý môže byť v priestupkovom konaní uložená pokuta.

Základom vzťahu lekára a pacienta je jeho dôvernosť. Lekár (ale aj zdravotná sestra či iný zdravotnícky pracovník) by mal zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s pacientovým zdravotným stavom a jeho liečbou. Pokiaľ si to pacient výslovne neželal, nesmie takéto informácie poskytovať ani jeho najbližším príbuzným. Počas hospitalizácie by lekári ani iní zdravotníci nemali diskutovať pacientov zdravotný stav pred inými pacientami (napr. počas vizity na izbe).