Zmena lekára

So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chce všeobecného lekára zmeniť, musí od dohody odstúpiť. V odstúpení od dohody stačí uviesť svoje meno, adresu, dátum narodenia a vetu: „Dolpodpísaná/ý v súlade s §12 zákona SR č. 576/2004 z.z. o zdravotnej starostlivosti týmto odstupujem od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (názov, adresa)“. Ďalej je potrebné uviesť dátum a odstúpenie podpísať. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zanikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Špecialistu môže pacient zmeniť kedykoľvek. Nemusí mu oznamovať svoje rozhodnutie viac ho nenavštevovať. Na vyšetrenie u nového špecialistu bude opäť potrebovať odporúčanie (výmenný lístok) od svojho všeobecného lekára.