Hmotná núdza

Domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi, poskytuje štát pomoc vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktorými sú ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť ako celok nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

Príklad: Pán Jozef je invalidný dôchodca, s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70%, jeho dôchodok predstavuje 202,80 € mesačne. Je slobodný, vlastní byt. Pri rozhodovaní o pomoci v hmotnej núdzi sa mu ako príjem započíta 75% z dôchodku, t. j. 152,10 €. Pán Jozef je teda osobou v hmotnej núdzi. Keby nemal žiaden príjem, mal by nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 64,70 €, ochranný príspevok k dávke vo výške 66,20 € a príspevok na bývanie vo výške 55,80 €, t. j. spolu 186,70 €. Od tejto sumy odpočítame jeho príjem (teda tých 75% z dôchodku, ktoré ako príjem posudzujeme) a dostaneme sumu 34,60 €, ktorá bude pánovi Jozefovi vyplácaná ako pomoc v hmotnej núdzi.

Výška dávky v hmotnej núdzi je odstupňovaná podľa počtu členov domácnosti, od 64,70 € mesačne, ak ide o jednotlivca, po 226,90 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemôže pracovať. Ak je osoba v hmotnej núdzi invalidná v rozsahu minimálne 70 % alebo dosiahla dôchodkový vek, má nárok na ochranný príspevok vo výške 66,20 € mesačne. V prípade, ak je osoba v hmotnej núdzi dlhšie ako 30 dní práceneschopná, ochranný príspevok je 36,40 € mesačne.

Príspevok na bývanie sa poskytuje na úhradu nákladov na bývanie v byte alebo dome, ktorého vlastníkom alebo nájomcom je niektorý z členov domácnosti, ale aj na úhradu nákladov na bývanie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb a nákladov na bývanie v byte alebo dome, v ktorom člen domácnosti býva na základe práva doživotného užívania. Výška príspevku na bývanie je 55,80 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti a 89,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.