Ťažké zdravotné postihnutie

Príspevok na osobnú asistenciu poberá osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá potom vypláca osobného asistenta. Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré užívateľ asistencie nedokáže vykonať sám. V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie. Aj onkologický pacient môže poberať príspevok na osobnú asistenciu, pokiaľ potrebuje pomoc inej osoby s týmito činnosťami

Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny, počas ktorých je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb alebo vykonáva zamestnanie a navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu. Pri výkone práce môže osobe so zdravotným postihnutím pomáhať pracovný asistent, v škole zas asistent učiteľa. Príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorú opatruje rodinný príslušník alebo opatrovateľská služba.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t.j. 20 hodín denne. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 €. Príspevok sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Príspevok na osobnú asistenciu možno priznať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku, po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol užívateľovi asistencie priznaný už skôr.

Osobný asistent musí byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony, nepotrebuje žiadne osobitné vzdelanie ani prax. Rodinní príslušníci môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne štyri hodiny denne a len pri určitých činnostiach. Osobného asistenta možno nájsť s pomocou agentúry osobnej asistencie, ktorá tiež môže prevziať administratívnu záťaž spojenú s poskytovaním príspevku. Pomoc so zabezpečovaním osobnej asistencie majú tiež poskytovať obce ako jednu zo sociálnych služieb.