Sociálne služby

Za poskytovanie sociálnej služby sa platí úhrada. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom. Ak sociálnu službu poskytuje obec alebo VÚC, výška úhrady je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré musí byť prístupné verejnosti. V prípade, že sociálnu službu poskytuje „súkromník“, t. j. neverejný subjekt, výška úhrady je stanovená v jeho cenníku.

Výška úhrady závisí aj od príjmu a majetku žiadateľa. Pri posudzovaní príjmu sa postupuje tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem žiadateľa o sociálnu službu (čistý príjem, invalidný dôchodok, starobný dôchodok) za predchádzajúci kalendárny mesiac pred začatím poskytovania služby s príjmom jeho manžela/manželky a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem žiadateľa.

Prijímateľ sociálnej služby nemôže zostať po jej zaplatení úplne bez príjmu. Vždy mu z neho musí zostať určitá časť určená podľa životného minima pre jednu dospelú osobu. Výška životného minima sa mení k 1. júlu kalendárneho roka a následne sa prehodnocujú všetky platby a príspevky, ktoré sa od životného minima odvíjajú.

Suma, ktorá musí príjemcovi služby po zaplatení úhrady zostať z príjmu, je:

  • 1,65-násobok sumy životného minima po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu,
  • 25 % zo sumy životného minima po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu,
  • 60 % zo sumy životného minima po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu,
  • 100 % zo sumy životného minima po zaplatení úhrady za denný pobyt v zariadení s poskytovaním stravovania a 1,65-násobok sumy životného minima, ak sa v zariadení stravovanie neposkytuje.

Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami iných osôb (napríklad manžela/manželky), tak po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí týmto spoločne posudzovaným osobám zostať najmenej 1,65-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak je jeho príjem nižší alebo sa rovná sume, ktorá mu má zostať. V takomto prípade sú povinní zaplatiť úhradu za sociálnu službu jeho plnoleté deti alebo rodičia, ak ich má. Ak ich nemá, náklady za sociálnu službu neuhrádza.