Tekuté biopsie prichádzajú do klinickej praxe

Pod biopsiou v klasickom ponímaní rozumieme odobratie tkaniva z nádoru na his-tologické vyšetrenie. To však môže byť za určitých podmienok komplikované. Nie je vždy ľahké odoberať vzorku z pečene, či pľúc. Alebo odobratá vzorka neobsahu-je dostatočné množstvo tkaniva. Okrem toho invazívnou metódou vystavujeme pa-cienta rizikám ako je krvácanie, či infekcie.

Onkológovia, ale aj pacienti dlhodobo snívali o vyšetrení, ktoré by im poskytlo po-trebnú informáciu z krvi pacienta bez toho, aby bolo potrebné odoberať vzorku priamo z nádoru. Výsledky najnovšieho výskumu ukazujú, že môžeme povedať, že sa takého testu dočkali. Volá sa tekutá biopsia.

Čo je tekutá biopsia?

Počas rastu nádoru sa do krvného obehu uvoľňujú nukleové kyseliny. Označujú sa ako voľná nádorová DNK (anglicky DNA, free tumor DNA - ftDNA). DNA sa do krvi dostáva pri odumieraní nádorových buniek, ale je nádorom aj aktívne vylučovaná. Modernými citlivými detekčnými metódami je možné nádorovú DNA z krvi izolovať a analyzovať. Ukázalo sa, že takýto postup je nielen šetrnejší ale môže byť aj pres-nejší. Podáva obraz o genetickom vybavení nádru ako celku a nie iba tej časti z ktorej bola odobraná biopsia.

To nové je, že klinických štúdie potvrdzujú , že tekuté biopsie budú mať v krátkej dobe aj praktické využitie.

Najnovšie boli publikované dve práce vyzdvihulúce význam tekutých biopsií v kli-nickej praxi. Jedna zo Švédska a jedna z Dánska. Autori v nichj ukazujú že pomo-cou tekutej bkiopsie je možné zaradiť pacientov karcinómom hrubého čreva po chi-rurgickom odstránní nádoru do skupín s vysokým, alebo nízkym rizikom rekuren-cie. V skupine s pozitívnym nálezom DNA v krvi sa rekurencia ochorenia prejavila u 10 z 13 pacintov. Ale v skupine bez pozitívneho nálezu DNA sa ochorenie nevrátilo ani u jedného zo 45 pacientov počas štvorročného sledovania.

A tekuté biopsie predpovedali návrat ochorenia o tri mesiace skôr ako sa ukázala pozitivita CT vyšetrenia.

Podobné výsledky sa ukazujú aj u pacientov s malígnym melanómom. V prípade karcinómu pľúc sa podarilo dosiahnuť 100 - percentnú zhodu medzi vyšetrovaním vzorky z nádoru a tekutou biopsiou.

Záver

Tekuté biopsie nastupujú do klinického používania. Ich využitie sa ukazuje v sta-novovaní rizika návratu ochorenia aj pri sledovaní účinku liečby. Tekuté biopsie za-tiaľ ešte stále nemôžu byť považované za náhradu biopsie z nádoru, ale za dôležitú doplnkovú metódu. Použitím týchto dvoch komplementárnych metód spolu sa zá-chyt nádorových mutácií proti ktorým už máme liečbu takmer zdvojnásobnil.

Kategórie:výskum, biopsia, hrubé črevo

Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.