Testikulárne nádory

Klinické štádium I neseminómu

Približne 25 % pacientov v tomto štádiu má prítomné malé metastázy, ktoré nie sú viditeľné na CT. Neskôr môžu ďalej narastať. Ostatní pacienti sú vyliečení orchiektómiou. Recidíva po orchiektómii nastane najčastejšie do 12 mesiacov od diagnózy a typicky sa vyskytuje v retroperitoneu (zadná časť brušnej dutiny), avšak recidíva v podobe nárastu metastáz v pľúcach alebo počeni je tiež možná.

Pacienti v I. štádiu majú po operácii nasledovné možnosti:

Aktívne sledovanie.

Pozostáva z pravidelných lekárskych prehliadok, ktorých účelom je skorý záchyt prípadného návratu ochorenia. Cieľom je zachytiť recidívu dostatočne včas, kedy je vyliečiteľnosť ochorenia na úrovni 98-99 % aj v prípade, že ochorenie recidivuje v pľúcach. CT brucha (a niekedy aj panvy) a röntgenové (RTG) vyšetrenie hrudníka vyšetrenia sa pravidelne vykonávajú - prvý rok s odstupom 3-4 mesiacov, druhý rok 6 mesiacov a tretí až piaty rok 12 mesiacov. Fyzikálne vyšetrenie a testovanie hladín nádorových markerov (AFP, beta-hCG) sa pravidelne vykonávajú každé tri mesiace počas piatich rokov a následne raz ročne. V prípade, že nádor mal na histologickom vyšetrení nepriaznivé charateristiky (viac ako polovica vzorky pozostáva z embryonálneho karcinómu a došlo k prieniku nádorových buniek do krvných a lymfatických ciev), vyžaduje sledovanie klinické kontroly a vyšetrenie onkomarkerov každé dva mesiace. Ak sa neseminóm vráti, 3 cykly chemoterapie úspešne vyliečia viac ako 98 % mužov.

Odstránenie retroperitoneálnych lymfatických uzlín.

Operačný zákrok na odstránenie lymfatických uzlín v zadnej časti brušnej dutiny. Ak sa v týchto uzlinách nenájdu metastázy, riziko rekurencie je okolo 7 %. Pri návrate ochorenia sú najčastejšie postihnuté pľúca, prípadne lymfatické uzliny v hrudníku a takmer vždy sa vyskytnú do 2 rokov od tohto zákroku. Odstránenie retroperitoneálnych uzlín (alebo odborne retroperitoneálna disekcia lymfatických uzlín – RPLND) musí byť realizovaná expertom na túto operáciu (urologický chirurg alebo chirurg), ktorý tento zákrok vykonáva vo svojej praxi pravidelne.

Chemoterapia. Ak sa jedná o chemoterapiu tesne po orchiektómii, nazýva sa adjuvantná.

Jej cieľom je znížiť riziko recidívy. Štandardom je 1 cyklus chemoterapie BEP (Bleomycín, Etopozid, cisPlatina), ktorá trvá 3 týždne. Výhodou je zníženie rekurencie z 20-50 % na menej, cca 3 %. Nevýhodou tohto postupu je, že okolo 75 % pacientov je vyliečených už samotnou orchiektómiou. Ak by sme liečili adjuvantnou chemoterapiou všetkých pacientov, väčšina z nich ju dostane zbytočne. Unikátnosťou testikulárnych nádorov je ich vyliečiteľnosť, aj keď choroba metastázuje. Preto je akceptovateľné pacienta sledovať bez adjuvantnej liečby a keď zrecidivuje, podať mu 3-4 cykly chemoterapie, ktoré ho na 98-99 % vylieči. Nutná je dôsledná spolupráca pacienta pri aktívnom sledovaní.

Každý z troch spomenutých liečebných prístupov je celosvetovo uznaný ako liečebný standard a má svoje výhody a nevýhody. Pred výberom liečby je nutná úzka komunikácia pacienta a lekára s ohľadom na unikátnosť jeho ochorenia a sociálnych možností. Konečné rozhodnutie vykonáva pacient a lekár po prehodnotení výhod a nevýhod jednotlivých prístupov.

Klinické štádium I seminómu

Viac než 80 % pacientov sa vylieči orchiektómiou. U 4-20 % pacientov dochádza po orchiektómii k recidíve. Výška rizika recidívy závisí od rizikových faktorov. Ak má pacient nádor väčší ako 4 cm a/alebo infiltráciu rete testis (cievna sieť v blízkosti semenníka), riziko recidívy predstavuje okolo 20 %. Bez týchto rizikových faktorov sú to 4 %. Recidíva sa najčastejšie vyskytne do prvého roka po diagnóze a lokalizácia je zvyčajne retroperitoneum (zadná časť brušnej dutiny).

Aktívne sledovanie

predstavuje preferovaný prístup u všetkých pacientov so seminómom v I. štáidiu. Celkové úmrtnosť na I. štádium seminómu je nižšia než 1%. Kontroly u lekára sú vyžadované každé 3 mesiace prvé dva roky, v treťom až piatom roku každých 6 mesiacov a následne raz ročne. CT vyšetrenie brucha (a niekedy panvy) a RTG hrudníka sa robí každých 6 mesiacov prvé dva roky a v treťom až piatom roku každých 12 mesiacov. Pravidelne sa vykonávajú aj testy na hladinu nádorových markerov (AFP, beta-hCG).

Adjuvantná radiačná terapia

sa aplikuje po orchiektómii na retroperitoneálne lymfatické uzliny.

Seminóm sa odlišuje od neseminómu aj v tom, že môže byť účinne vyliečený radiačnou terapiou. Rekurencia sa môže znížiť na menej než 5 % po 10-15 ožiareniach do retroperitonea.

Nevýhodou tejto metódy je, že 80 % pacientov v štádiu I seminómu je vyliečených už po odstránení semenníku a radiačná terapia zvyšuje riziko rozvoja neskorej toxicity, ako je vznik iných typov rakoviny, srdcovocievnych a iných chorôb. Preto sa od použitia rádioterapie už dnes väčšina svetových expertov odkláňa.

Adjuvantná chemoterapia

je chemoterapia po operácii. Použitím jednej dávky karboplatiny v pomerne vysokej dávke sa zníži rekurencia ochorenia z 20 % na 5 %. V súčasnosti nie je dostatok informácií o dlhodobom nepriaznivom dopade liečby na ľudské zdravie. Použitie chemoterapie opäť znamená nadliečenie väčšiny pacientov, ktorí takúto liečbu nemuseli dostať a jej použitie by malo byť rezervované pre pacientov, u ktorých sa obávame nedodržania sledovacieho režimu, prípadne majú strach z návratu ochorenia. Pacienti, ktorí majú nízke riziko recidívy (4 %), by nemali byť adjuvantnou liečbou liečení a mali by byť podrobení aktívnemu sledovaniu.