Testikulárne nádory

Metastatické štádium III neseminómu

Chemoterapia

Ak sa ochorenie rozšírilo mimo semenníky, pacient potrebuje chemoterapiu. Najčastejšie sa požíva BEP (Bleomycín, Etopozid, cisPlatina). V dôsledku rizika vzniku neplodnosti sa pred začatím chemoterapie odporúča využiť spermobanku, Po skončení chemoterapie, je dôležitý operačný zákrok na odstránenie akýchkoľvek zvyškových ložísk. Viac než polovica pacientov v tomto štádiu patrí do skupiny s dobrou prognózou – 90-98 % z nich sa vylieči po 3 cykloch BEP, alebo 4 cykloch EP (Etopozid, cisPlatina) chemoterapie.

Operácia po chemoterapii

Opakované zobrazovacie vyšetrenia (RTG, CT) odhalia zostatkové ložiská po ukončení chemoterapie a ak je to možné, operačne sa odstránia. Normálne hladiny nádorových markerov sú predpokladom úspešného vyliečenia operačným zákrokom po chemoterapii. Často sa počas operácie narušia aj nervové vlákna zodpovedné za ejakuláciu a preto sa odporúča využiť spermobanku v dôsledku vzniku neplodnosti.

Metastatické štádium III seminómu

Chemoterapia

v tomto štádiu ochorenia je rovnaká ako v prípade III. štádia neseminómu. Približne 90 % pacientov zapadá do skupiny s dobrou prognózou a vyliečia sa po 3 cykloch BEP, alebo 4 cykloch EP chemoterapie.

Približne 10 % pacientov zapadá do skupiny so strednou prognózou, kde podávame 4 cykly BEP. Zlá prognóza u seminómu neexistuje.

Pred začatím chemoterapie sa odporúča využiť spermobanku v dôsledku rizika vzniku neplodnosti.

Operácia po chemoterapii/rádioterapii.

Nález ložiska prostredníctvom zobrazovacích metód, je relatívne častý po skončení chemo/rádioterapie. V menej než 10 % obsahuje ložisko rakovinové bunky.

Najčastejším postupom je dispenzarizácia. Operácia zostatkových brušných uzlín po chemoterapii je často problematická pre zápalové zrasty v okolí uzlín po chemoterapii. Ak sú uzliny väčšie ako 3 cm a na kontrolnom PET-CT sa v nich objaví aktivita, stojíme pred náročným rozhodnutím, či pacienta operovať. Ak operatér úsúdi, že je operácia možná, uprednostní sa operačné riešenie. Ak by pri operácii hrozili závažné riziká pretože je choroba rozsiahla alebo je blízko dôležitých orgánov alebo ciev, uprednostníme sledovanie.