Testikulárne nádory

  Rozlišujeme 2 hlavné kategórie nádorov z germinatívnych zárodočných buniek.
 • Seminómy.
 • Neseminómy, histologicky obsahujúce niektoré z nižšie uvedených:
  • Choriokarcinóm
  • Embryonálny karcinóm
  • Karcinóm zo žĺtkového vaku
  • Teratóm

Všetky vyššie uvedené formy nádorov sa môžu vyskytovať samostatne, alebo v akejkoľvek kombinácii. Seminóm sa môže vyskytovať ako súčasť neseminómu v akomkoľvej percentuálnom zastúpení. Napríklad - tumor histologicky z 99% seminóm a 1% karcinóm zo žĺtkového vaku sa diagnostikuje a lieči ako neseminóm.

Neseminómové nádory majú vo všeobecnosti sklon k rýchlejšiemu rastu a šíreniu sa, avšak skorá diagnóza a liečba je dôležitá u oboch typov nádorov.