Pacienti s ALL dostávajú počas liečby viacero druhov liekov. Protokol na liečbu ALL je jeden z najzložitejších a najnáročnejších v onkológii. Aby boli zničené bunky v rôznych fázach vývoja, podávajú sa kombinácie rôznych chemoterapeutík a v niektorých prípadoch aj cielená alebo biologická liečba. Chemoterapia je zameraná na DNA množiacich sa leukemických buniek, kým cielená liečba je zameraná na konkrétny špecifický znak, ktorý nesú najmä leukemické bunky. Každý pacient je jedinečný vzhľadom na svoj vek, pridružené ochorenia a biologickú povahu “svojej” ALL, preto je mu liečba “šitá na mieru”. Štandardná liečba podľa protokolu bez transplantácie krvotvorných buniek trvá približne dva roky. Ak je potrebná transplantácia, táto sa uskutoční približne v 3.-4. mesiaci liečby.

Indukčná terapia

Táto terapia patrí medzi prvú, ktorá sa podáva počas prvých 3-4 týždňov od stanovenia diagnózy. Už v prvých dňoch podávania liečby sa začnú choré bunky rozpadať. Jej cieľom je rýchle zničenie väčšiny nádorových buniek, zastavenie príznakov ochorenia a navrátenie normálneho počtu krvných buniek. Ide o kompletnú remisiu (CR - complete remission), čo znamená, že krvné bunky sú v normálnych počtoch, vo vzorke kostnej drene (zvyčajne sa kontroluje po mesiaci liečby) nie sú prítomné leukemické bunky a vymizli taktiež všetky príznaky choroby. Viac ako 95 % detí a 75-80 % dospelých s ALL dosiahne kompletnú remisiu. Avšak stále pretrváva riziko, že malé množstvo leukemických buniek terapiu prežilo, preto je podstatné podať ďalšiu terapiu ako prevenciu návratu choroby. Existujú techniky, ktorými sa dajú zistiť aj malé množstvá leukemických buniek, prítomné v tele človeka. Nazývajú sa MRD (minimal residual disease) a využívajú sa na stanovenie prognózy pacienta a určenie najvhodnejšej terapie.

Konsolidačná terapia

Táto fáza terapie zahŕňa kombináciu rôznych liekov, ktoré sa môžu líšiť od liekov a ich dávkovania použitých v prvej fáze liečby. V závislosti od podtypu leukémie lekár rozhodne o počte potrebných konsolidačných terapií.

Terapia na udržanie remisie, pokračovacia terapia

Liečba sa podáva aj perorálne (cez ústa, v tabletkovej forme) aj intravenózne (do žily) medzi cyklami konsolidácie, ako prevencia pred návratom ALL. Táto liečba sa väčšinou podáva v nižších dávkach ako ostatné, a preto máva menej nežiaducich účinkov.

Prevencia/terapia leukémie centrálneho nervového systému

Choré lymfoblasty ALL sa rady “schovávajú” pred systémovou chemoterapiou do centrálneho nervového systému – mozgu alebo miechy. Lieky sa podávajú priamo do miechovej tekutiny lumbálnou punkciou v intervaloch presne definovaných protokolom. Táto liečba sa využíva pri pacientoch, ktorí mali postihnutý centrálny nervový systém už v čase diagnostikovania ochorenia, ale i pri pacientoch s rekurentnou formou ochorenia. Môže sa podávať zároveň s rádioterapiou (ožarovaním) hlavy a chrbtice.

Cielená terapia

Cielená terapia je liečebnou metódou, pri ktorej sa mieri na špecifické gény, bielkoviny nádorových buniek alebo na tkanivá, ktoré napomáhajú rastu a prežitiu nádorových buniek. Táto terapia blokuje rast a rozširovanie nádorových buniek s minimálnym poškodením zdravých buniek. V prípade ALL s pozitívnym filadelfským chromozómom sa cielená terapia pridáva k štandardnej chemoterapii. Medzi ďalšie cielené lieky patrí napr. rituximab, inotuzumab ozogamicín a blinatumumab, ktoré sa používajú u niektorých pacientov s prekurzorovou B-lymfocytovou ALL.

Transplantácia krvotvorných buniek

Transplantácia krvotvorných buniek je jediným prístupom na vyliečenie u pacientov patriacich do skupiny ALL s vysokým rizikom, alebo ak ALL nereaguje na podávanú liečbu, alebo u pacientov, ktorým sa ALL vráti. Pri transplantácii krvotvorných buniek sa po zničení leukemickej kostnej drene chemoterapiou prenášajú zdravé darcovské krvotvorné bunky do tela pacienta. Darcom môže byť pacientov súrodenec v prípade jeho vhodnosti (je cca 25 % šanca, že je zdravý súrodenec vhodný), alebo sa hľadá darca v medzinárodnom registri darcov krvotvorných buniek. Po transplantácii krvotvorných buniek sa ešte niekoľko mesiacov užívajú lieky na potlačenie imunity, aby organizmus darované bunky dobre prijal, a zároveň aby darované imunitné bunky neútočili na organizmus príjemcu.

Sledovanie pacienta po ukončení liečby

Aj po liečbe sa akútna lymfocytová leukémia môže vrátiť (relaps), alebo sa môžu objaviť neskoré nežiaduce účinky liečby. Preto aj po ukončení liečby ALL je potrebné sledovanie pacienta v určených intervaloch.

Pokiaľ pacient podstúpil štandardnú liečbu, bez nutnosti transplantácie krvotvorných buniek, počiatočný interval sledovania je prvé dva roky každé 3 mesiace, ďalšie 3 roky každých 6 mesiacov a následne 1 x ročne na pracovisku, kde sa pacient liečil. Ak pacient podstúpil transplantáciu krvotvorných buniek alogénnu alebo autológnu, intervaly sledovania sú zo začiatku častejšie, najskôr každý týždeň, a keď je pacient bez ťažkostí, postupne sa intervaly predlžujú. V prípade alogénnej transplantácie krvotvorných buniek kontroly závisia od závažnosti komplikácií po transplantácii, od potreby sledovania hladín niektorých liečiv a podobne.

Po ukončení liečby sa robia niektoré laboratórne, prípadne zobrazovacie vyšetrenia, ktoré majú včas odhaliť prípadný návrat ochorenia. Ide najmä o vyšetrenia prvé dva roky po liečbe. Patrí sem vyšetrenie kostnej drene, vyšetrenie krvného obrazu, parametrov obličiek a pečene. Neskôr sa robia aj vyšetrenia zamerané na skríning neskorých následkov po liečbe – vyšetruje sa srdce (EKG, ECHO srdca), vyšetrujú sa brušné orgány (USG abdomenu), vyšetrujú sa pľúca (funkčné vyšetrenie pľúc + Rtg pľúc), riešia sa ortopedické problémy, endokrinologické problémy, robia sa vyšetrenia zamerané na prevenciu a skorý záchyt druhotných nádorových ochorení (kolonoskopia = vyšetrenie hrubého čreva, kožné vyšetrenie, gynekologické vyšetrenie s vyšetrením prsníkov, urologické vyšetrenie).