Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Blog

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

         

 1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Osobné údaje spracúvaobčianske združenie:

Obchodné meno: Onkoinfo

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Nezábudková 812/52, 821 01 Bratislava-Ružinov

OZ zap. na MV SR pod reg. č. VVS/1-900/90-54407

IČO: 51932580

DIČ: 212 086 7199

Zast.: MUDr. Štefan Korec, predseda

e-mail: kontakt@onkoinfo.sk

tel. č.: +421 902 280 198

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, údaje o platbách, číslo účtu, príp. iné nevyhnutné osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Činnosť občianskeho združenia

Osobné údaje členov OZ, autorov, doktorov príp. iných dotknutých osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel.č., email, príp. iné nevyhnutné osobné údaje za účelom zabezpečenia činnosti OZ a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich a plnenia zmluvy. Právnym základom na  spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy a zákonných povinností.Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely plnenia zákonných povinností  a zmluvy uchovávame 10 rokov.

Formulár na webových stránkach

Osobné údaje záujemcov, ktorí zaslali dopyt prostredníctvom webovej stránky www.onkoinfo.sk, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a predmet správy za účelom prijatia a vybavenia dopytu. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame 6 mesiacov.

Fotografie a videá

Fotografie, príp. videá našich členov, spolupracovníkov, príp. iných osôb spracúvame len s ich súhlasom. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby, pričom táto ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho vzťahu.

Fotografie, príp. videá doktorov a návštevníkov prednášok spracúvame za účelom vzdelávania, informovania verejnosti o danej problematike a našej činnosti na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je vzdelávanie verejnosti a informovanie o činnosti OZ. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov zaslaním oznámenia na náš email.

Newsletter

Osobné údaje osôb, ktoré sa prihlásili na odber newslettera, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje našich členov, príp. iných záujemcov, s ktorými máme zmluvný vzťah, spracúvame za účelom zasielania newslettera na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o aktivitách OZ. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať, príp. namietať spracúvanie osobných údajov zaslaním písomného oznámenia alebo odhlásením sa z newslettera. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Informácie o tom, ako spracúvame cookies nájdete na podstránke Informácie o cookies.

 

 1. SÚHLAS

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, avšak len vtedy, ak nám dotknutá osoba súhlas poskytne. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môžekedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na náš emailkontakt@onkoinfo.sk alebo odhlásením sa z newslettera.

 

 1. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

 

 1. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na zabezpečenie plnenia zmluvy, resp. našej činnosti. Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme najmä:

 • orgánom verejnej moci,
 • súdom, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom verejnej moci,
 • a iným oprávnených subjektom.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu,
 • správcu web stránky.

 

 1. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretích krajín, a to podľa zvolenej destinácie a do USA v súvislosti s používaním sociálnych sieti a služieb Google. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

 1. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na emailkontakt@onkoinfo.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 1. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.

 1. Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.2.2024. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.