Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Blog

Kategorizácia imunoterapie (pembrolizumab) pre liečbu trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka

Sledujeme pre vás novinky v onkológii!

Dňa 15. januára 2024 padlo rozhodnutie o rozšírení indikácie imunoterapie pembrolizumab (známy pod názvom Keytruda) pre liečbu tzv. trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka (TNBC).

Tento – často agresívny – podtyp rakoviny prsníka sa týka vo väčšej miere mladých žien a predstavuje vyššie riziko návratu ochorenia.

Podľa rozhodnutia o kategorizácii bude pembrolizumab dostupný od 1. apríla 2024 pre liečbu: 

 • lokálne pokročilého triple negatívneho karcinómu prsníka; podáva sa neoadjuvantne (pred operáciou) a následne sa pokračuje v podávaní po operácii.
 • pri včasnom triple negatívnom karcinóme prsníka s vysokým rizikom, ktoré vyjadruje vysoký index proliferačnej aktivity (KI67 vo vysokom %).

Doposiaľ bol pembrolizumab v Slovenskej republike kategorizovaný len pre liečbu malígneho melanómu, nádorov hlavy a krku a pre nemalobunkový karcinóm pľúc, hoci sa v okolitých krajinách používa aj pre liečbu karcinómu prsníka (TNBC).

 

Čo je trojnásobne negatívny karcinóm prsníka?

Pojem rakovina prsníka zahŕňa súbor rôznorodých podtypov (ochorení) s odlišným charakterom správania.
Jednou z podskupín karcinómov prsníka je trojnásobne negatívna rakovina prsníka, tzv. TNBC (Triple Negative Breast Cancer). Tento názov je odvodený zo skutočnosti, že nádorové bunky sú negatívne na hormonálne receptory (progesterónový a estrogénový) a nie je vo zvýšenej miere prítomný ani HER2 receptor. Spomenuté tri receptory naznačujú, čím je rast nádoru poháňaný a zároveň predstavujú terč účinnej cielenej liečby (hormonálnej a anti-HER2). 

TNBC tvorí 10 – 15 % karcinómov prsníka: 

 • týka sa často mladých žien;
 • pacientky, ktoré sú nositeľky genetickej mutácie BRCA1 často postihuje práve TNBC podtyp karcinómu prsníka;
 • časť TNBC nádorov môže mať agresívnejšie správanie a vyššie riziko návratu ochorenia po liečbe;
 • vyššiu mieru agresivity naznačuje vysoké percento KI-67 (index proliferačnej aktivity). 

KI-67 je druh bielkoviny, ktorý je špecificky prítomný počas delenia bunky. Čím vyššie percento buniek v nádore sa delí (= vysoká proliferačná aktivita), tým je nádor považovaný za agresívnejší a prognosticky nepriaznivejší. 

Pre tieto nádory je však perspektívnou liečbou imunoterapia pembrolizumab. 

 

Ako funguje pembrolizumab?

Pembrolizumab je druhom imunoterapie, ktorá rozpoznáva a zneškodňuje schopnosť nádorových buniek „skryť sa“ pred imunitným systémom a uniknúť našim imunitným bunkám. Cieľom imunoterapie v liečbe TNBC je „vypnúť“ tieto mechanizmy, a umožniť tak imunitnému systému rakovinové bunky zacieliť a zničiť. „Maskou“ nádorovej bunky je proteín (bielkovina) PD-L1 alebo PD-L2, ktorá sa nachádza na jej povrchu a vypína funkciu nášho imunitného systému. 

 

Komu sa pembrolizumab podáva?

Včasný TNBC s vysokým rizikom a lokálne pokročilý TNBC, predovšetkým ak: 

 • je nádor väčší ako 2 cm
 • má pacientka pozitívne lymfatické uzliny
 • má nádor vysoké percento KI 67 (index proliferačnej aktivity)
 • je pembrolizumab účinný u včasných TNBC bez ohľadu na prítomnosť PDL1 markera
 • sa v prípade PDL1 pozitivity predpokladá ešte lepšia účinnosť tejto liečby.

Mali by ste vedieť, že účinnosť pembrolizumabu je najvyššia, ak sa podáva v neoadjuvantnej liečbe (ešte pred operáciou) spolu s chemoterapiou. Prítomný nádor „vycvičí“ imunoterapiu na boj s nádorovými bunkami a jej účinnosť je potom lepšia aj v následnom podávaní po vyoperovaní nádoru. 

Podáva sa v predoperačnej liečbe spolu s chemoterapiou a následne po operácii v monoterapii.

Imunoterapia zlepšuje šance na zmenšenie nádoru pred operáciou a znižuje riziko návratu ochorenia po liečbe.

Pri metastatickom TNBC ochorení sa pembrolizumab podáva len v prípade pozitivity PDL1 markeru v nádorových bunkách.

Pripravilo Onkoinfo.sk
Zdroje

Link na rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR: https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/28018

Miškovičová, Michaela. Pokrok a perspektíva imunoterapie v liečbe karcinómu prsníka. In Onkológia 1, 2023, s. 21-25.

Prednáška MUDr. Kataríny Petrákovej, PhD. zo dňa 21. 3. 2023, online webinár Aliance žen s rakovinou prsu.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.