Informačný portál

ONKOINFO.sk

Účelom portálu je edukácia pacientov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa onkologických ochorení.

Webový portál Onkoinfo vznikol z potreby vytvoriť pre pacientov jednotný dôveryhodný zdroj informácií. Myšlienku vytvorenia portálu podporilo päť združení onkologických pacientov. Na základe partnerstva s Národným Onkologickým Ústavom bude jeho obsah tvorený našimi špičkovými odborníkmi hlavne z NOU. Budú sa pri tom opierať o odporučenia medzinárodných organizácií ESMO ASCO.

viac

Najčastejšie ochorenia

Úvod

Karcinóm prsníka vzniká malígnou (zhubnou) transformáciou buniek prsnej žľazy. Ak ide o bunky mliekovodov, hovoríme o duktálnom karcinóme, ktorý je najčastejší. Ak ide o bunky mliekotvorných lalôčikov, ide o zriedkavejší lobulárny karcinóm.

Na Slovensku na karcinóm prsníka ochorie každý rok približbe 3 500 žien.

Zobraziť všetko

Úvod

Malobunkový karcinóm pľúc vychádza z nervových buniek alebo hormonálne aktívnych buniek pľúc. Malobunkovým sa nazýva pre mikroskopický obraz malých buniek typického tvaru. Tento nádor pľúc predstavuje asi 15% všetkých novodiagnostikovaných pľúcnych nádorov a považuje sa za ochorenie fajčiarov.

Zobraziť všetko

Úvod

Kolorektálny karcinóm vzniká malígnou transformáciou hlienotvorných, žľazových buniek vnútornej výstelky hrubého čreva a rekta. Podľa anatomického delenia rozlišujeme karcinóm hrubého čreva a karcinóm rekta, pričom liečba týchto ochorení je odlišná. Väčšinou sa jedná o adenokarcinómy, keďže vznikajú zo žľazových buniek.

Zobraziť všetko

Úvod

Patrí medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u mužov vo veku nad 50 rokov. Často rastie pomaly a nemusí roky (prípadne vôbec) spôsobovať žiadne problémy. Mnoho zhubných nádorov prostaty sa nerozšíri rýchlo do iných častí tela, a ak sa nakoniec rozšíri, často sa dá liečiť po dlhú dobu, čo umožňuje aj mužom s pokročilým karcinómom žiť kvalitne mnoho rokov. Dôležitou súčasťou je monitorovanie rastu malígneho nádoru, aby sa zistilo, či rastie pomaly alebo rýchlo.

Zobraziť všetko

Úvod

Lymfóm je zhubné (malígne ) ochorenie lymfatického systému. Vzniká trans-formáciou ktorejkoľvek zo zložiek tohto systému. Podľa toho, z ktorej zložky lymfa-tic kého systému ochorenie vychádza hovoríme B- bunkovom, T - bunkovom lymfóme, alebo zriedkavejšie o lymfóme NK buniek. Jednotlivé podtypy majú rozdielnu klinickú prezentáciu, liečbu aj prognózu.

Zobraziť všetko

Práva pacienta

Zmena lekára

So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chce všeobecného lekára zmeniť, musí od dohody odstúpiť.

Odporúčanie na vyšetrenie

Na vyšetrenie u špecialistu je potrebné odporúčanie všeobecného lekára, tzv. výmenný lístok. Bez výmenného lístka zdravotná poisťovňa neuhradí špecialistovi vyšetrenie.

Poisťovňa hradí

Zo zdravotného poistenia je v plnom rozsahu hradená neodkladná a urgentná zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na určenie diagnózy a liečba.

Zdravotné poistenie

Zdravotníctvo je založené na povinnosti zdravotných poisťovní zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti svojim poistencom.

Doplatky za lieky

Zdravotné poisťovne uhrádzajú všetky lieky poskytnuté pacientovi počas hospitalizácie v nemocnici. Lieky predpísané v ambulancii poisťovňa uhradí iba v prípade, ak sú zaradené v tzv. zozname kategorizovaných liekov.

Kúpeľná liečba

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou, ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu ochorenia pri splnení podmienok upravených v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.

Zobraziť viac