Možnosti liečby a odporúčania záležia od viacerých faktorov:

 • veľkosť, typ a štádium tumoru
 • či tumor vytvára lokálny tlak na dôležité mozgové tkanivo
 • či sa tumor rozšíril aj do iných častí centrálnej nervovej sústavy alebo do iných častí tela
 • možné nežiaduce účinky liečby
 • preferencie pacienta a celkový zdravotný stav.

Pri low-grade nádoroch môže byť jediným potrebným výkonom operácia, obzvlášť ak je možné odstrániť celý nádor. Pokiaľ zostala v mozgu časť nádorového tkaniva, po operácii môže nasledovať chemo- alebo rádioterapia. Pri pokročilejších nádoroch sa zväčša začína liečba operáciou nasledovanou chemo- a rádioterapiou. Konkrétny liečebný plán zostaví lekársky tím spolu s pacientom, kedy sa preberú všetky možnosti, obavy, otázky pacienta a rozhodnutie sa spraví spoločne. Toto spoločné rozhodovanie je dôležité pri mozgových nádoroch, kde existuje viacero liečebných metód.

Operácia

Pri operácii sa odstraňuje nádor a časť okolitého zdravého tkaniva. Väčšinou je to prvá liečebná metóda pri akomkoľvek mozgovom nádore, no niekedy je jedinou potrebnou pri low-grade tumoroch. Odstránením nádoru sa môžu zlepšiť neurologické symptómy. Získaná vzorka nádoru použitá na histologizáciu (typizáciu), pomôže zvyšiť efekt následnej liečby. Operáciu vykonáva neurochirurg, počas operácie sa musí odstrániť časť lebky (kraniotómia) a po vybratí tumoru sa vráti vlastná kosť na miesto. V posledných rokoch sa metódy mozgových operácii veľmi zlepšili, je možné vykonávať mapovanie mozgu počas operácie.

Pri mapovaní mozgu sa kontrolujú počas operácie funkcie dôležitých mozgových centier – reč, motorika, zmysly. Vylepšené zobrazovacie prístroje dávajú chirurgom nové možnosti lepšie plánovať a realizovať operačné výkony. Napríklad počítačové technológie, ako Image Guided Surgery (IGS) - obrazovo navádzané operácie – pomáhajú mapovať lokalizáciu tumoru veľmi presne. Táto metóda však nemusí byť dostupná na všetkých pracoviskách. Fluorescenšné farbivo sa podáva ráno deň pred operáciou zachytáva sa v nádorových bunkách. Počas operácie sa využívajú špeciálne mikroskopy a svetlo, ktorým sa zobrazia tieto zafarbené nádorové bunky a lekár má tak lepší prehľad, kam až nádorové tkanivo zasahuje a čo je potrebné odstrániť. Ak sa tumor nachádza v blízkosti rečového centra, môže sa pristúpiť k operácii na prebudenom pacientovi. Pacient sa budí z anestézie po vykonaní kraniotómie a špeciálnymi elektrickými prístrojmi sa lokalizuje časť mozgu s rečovým centrom, čo môže zredukovať riziko jeho poškodenia. Počas operácie sa odoberá vzorka tkaniva na analýzu. Pri niektorých tumoroch môže výsledok tejto analýzy pomôcť k výberu vhodnej terapie a stratégie liečby. Niekedy, aj keď sa tumor nedá celý odstrániť, môže byť jeho čiastočné odstránenie prospešné pre pacienta tým, že zníži symptómy. Za niektorých okolností nie je možné tumor odstrániť vôbec, pretože sa nachádza v blízkosti životne dôležitých oblastí mozgu. Tieto tumory nazývame inoperabilné (aj v tomto prípade môže byť možné odstrániť aspoň časť tumoru, resp. urobiť aspoň biopsiu nádorového tkaniva).

Rádioterapia

Rádioterapia využíva obyčajne vysoko energetické röntgenové žiarenie určené na zničenie nádorového tkaniva. Po operačnom odstránení nádoru najčastejšie nasleduje rádioterapia spolu s chemoterapiou. Najvyužívanejšou metódou je “rádioterapia vonkajším lúčom”. Pokiaľ sa rádioterapia aplikuje pomocou špeciálnych implantátov, nazývame to internal vnútorná rádioterapia/brachyrádioterapia. Pri konkrétnom tumore sa realizuje určitá dávka počas určeného obdobia. Vonkajšia rádioterapia môže byť cielená na mozog nasledujúcimi spôsobmi:

 • Konvenčná rádioterapia: Zacielenie žiarenia je na základe anatomickej lokalizácie tumoru a RTG snímok. V niektorých prípadoch, kedy sa ožaruje celý mozog (napr. pri metastázach), je táto metóda dostačujúca, v ostatných prípadoch je nutné použiť cielenejšiu terapiu.
 • 3-dimenzionálna konformálna rádioterapia (3D-CRT): Pri tejto metóde sa využívajú obrazy z CT a MRI, ktoré vytvoria trojdimenzionálny obraz nádoru a zdravého tkaniva obklopujúceho tumor. Táto metóda umožňuje presné zacielenie vysokých dávok žiarenia na nádor, šetriac zdravé bunky.
 • Intensity modulated radiation therapy (IMRT): IMRT je typom 3D-CRT, ktorá vie ešte presnejšie zamerať tumor. Na nádorové tkanivo pôsobí vysokodávkové žiarenie. Rozdiel oproti predchádzajúcej metóde je v tom, že pri tomto type žiarenia sa lúče žiarenia rozpadajú na menšie, z ktorých každý môže mať svoju intenzitu a môže byť namierený konkrétne na tumor.
 • Protónová terapia: Je typom vonkajšieho žiarenia, ktoré namiesto röntgenového používa protónové žiarenie. Pri vysokých energiách môže protónové žiarenie rozbiť nádor. Využíva sa to pri tumoroch, kde stačí menšia dávka žiarenia vďaka lokalizácii nádoru (tumory, ktoré rastú v blízkosti kostí - na báze lebkovej alebo optického nervu).
 • Stereotaktická operácia: Pri tejto metóde sa využíva účinok iba jedného, vysokodávkového žiarenia smerovaného konkrétne na tumor. Funguje to najlepšie pri nádoroch, ktoré sú iba na jednom mieste v mozgu a na niektoré benígne mozgové nádory, využíva sa aj pri metastatickom postihnutí mozgu. Využívajú sa metódy:
  • modifikovaný lineárny urýchľovač: prístroj, ktorý vytvára vysoko energetické žiarenie tým, že využíva elektrinu na vytvorenie prúdu rýchlo prúdiacich subatomických častíc;
  • gamma nôž: ďalšia forma rádioterapie, ktorá koncentruje vysoko cielené lúče gamma žiarenia na tumor;
  • cyber knife: robotický prístroj, ktorý navádza žiarenie na tumor (najmä hlava, krk, mozog). Krátkodobé nežiaduce účinky môžu zahŕňať únavu, mierne kožné reakcie, stratu vlasov, nevoľnosť, problémy s pamäťou.

  Väčšina z týchto nežiaducich účinkov odznie po ukončení terapie. Rádioterapia sa neodporúča deťom mladším ako 5 rokov pre riziko poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu. Dlhodobé nežiaduce účinky závisia od toho, koľko zdravého tkaniva bolo žiarením zasiahnuté. Môžu sem patriť problémy s pamäťou a hormonálna dysbalancia, poruchy kognitívnych schopností – ťažkosti pochopiť a vykonať zložitejšie úlohy.

Alternating electric field therapy

TUMOR TREATING FIELDS-TTF

Tento druh liečby využíva neinvazívny prenosný prístroj, ktorý interferuje s bunkovými štruktúrami zodpovednými za rast nádorovej bunky. Pri terapii sa na kožu hlavy umiestňujú elektródy, ktoré vysielajú elektrinu do mozgu k bunkám nádorového tkaniva. Táto metóda môže byť metódou voľby pri novodiagnostikovaných glioblastómoch alebo pri rekurentných glioblastómoch, kedy sa preukázalo, že alternating electric field therapy má obdobný efekt ako chemoterapia, ale s redukovanými nežiaducimi účinkami. Štúdie ukazujú, že využitie tejto metódy pri novodiagnostikovaných tumoroch prináša lepšiu kvalitu života a predĺženie života pacienta po rádioterapii. Tento liečebný postup by mal byť zavedený do štandardnej terapie glioblastómov.

Systémová liečba

Chemoterapia

Chemoterapia je aplikácia látky (lieku) využívaného na ničenie nádorových buniek tým, že zabraňuje bunkám deliť sa, rásť. Každý typ chemoterapie má pre konkrétny druh nádoru svoj liečebný režim, ktorý zahŕňa špecifický počet podaní (cyklov) podaných za určitý čas. Cieľom je zničenie zvyškových nádorových buniek po operačnom a/alebo rádioterapeutickom odstránení nádoru, spomalenie rastu nádoru, redukcia symptómov. Pri mozgových nádoroch sa väčšinou po operácii podáva chemoterapia spolu s rádioterapiou, špeciálne pri rekurentných nádoroch (ak sa nádor vrátil aj po liečbe). Pri glioblastómoch a high-grade gliómoch je štandardnou liečebnou metódou rádioterapia v kombinácii s denným podaním nízkych dávok temozolomidu, neskôr v mesačných dávkach po rádioterapii počas 6 mesiacov, pričom sa jednoznačne nepotvrdil priaznivejší vplyv na dĺžku prežívania pri jeho dlhšom podávaní. Kombinácia 3 liečiv: lomustine, procarbazine, vincristin sa využíva popri rádioterapii s dobrým efektom na predĺženie života u pacientov pri grade III oligodendroglióme s 1p19q ko-deléciou a pri low grade tumoroch, ktoré nemohli byť kompletne odstránené. Prebiehajú klinické štúdie, ktoré skúmajú účinok chemoterapie na oddialenie potreby rádioterapie pri pacientoch s low-grade gliómami, kedy sa realizuje kontrolné MR mozgu každé 2-3 mesiace počas liečby. Neskôr sa intervaly medzi MR vyšetreniami predlžujú, podľa stavu pacienta a štádia tumoru. Pokiaľ sa samotná chemoterapia javí ako nedostatočná, doplní sa aj ďalšia terapia.

Nežiaduce účinky chemoterapie sú veľmi individuálne a záležia aj na dávke a druhu chemoterapie, ale všeobecne zahŕňajú: únavu, zvýšenú náchylnosť na infekcie, nevoľnosť a zvracanie, stratu vlasov, stratu chuti do jedla, hnačku.

Väčšinou sa stav zlepší po ukončení terapie. Zriedkavo môžu niektoré lieky spôsobiť stratu sluchu, poškodenie obličiek (v tomto prípade sa pacientovi podávajú zvýšené množstvá intravenóznych tekutín na podporu funkcie obličiek).

Cielená terapia

Nadstavbou klasickej chemoterapie je terapia cielená, ktorá sa zameriava na špecifické nádorové gény, proteíny alebo tkanivo, ktoré vyživuje tumor a pomáha jeho rastu. Táto liečba brzdí rast a rozširovanie sa nádorových buniek s minimálnym negatívnym efektom na zdravé tkanivo. Nie všetky tumory majú identické cieľové miesta, niektoré môžu mať cieľových bodov aj viac. Vždy je treba preskúmať nádorové bunky detailne, aby sa zvolila najvhodnejšia terapia. Štúdie neustále prebiehajú a objavujú sa nové gény, proteíny zodpovedné za zvrat bunky na nádorovú, a tieto výskumy pomáhajú lepšie špecifikovať cielenú terapiu. Pri mozgových nádoroch poznáme dva druhy liečby: bevacizumab, ktorý spôsobuje anti-angiogenézu (zabraňuje rastu ciev, vyživujúcich tumor, a teda "vyhladovanie tumoru"), využíva sa na liečbu multiformného glioblastómu, ak zlyhala predchádzajúca liečba. Druhou liečbou je larotrectinib, ktorý sa nevyužíva na špecifický druh nádoru, ale zameriava sa na špecifickú genetickú mutáciu – NTRK fusion. Táto genetická mutácia sa nachádza vo viacerých druhoch nádorov, vrátane niektorých mozgových.

Schválený je na liečbu niektorých metastatických mozgových nádorov alebo takých, ktoré sa nedajú odstrániť operačne a zhoršujú sa pri iných druhoch liečby. Typy cielenej terapie rôznych druhov metastatickej rakoviny mozgu, ktoré cielia na špecifické gény sú:

 • Osimertinib: na nemalobunkový karcinóm pľúc, ktorý má genetickú mutáciu na EGFR géne.
 • Alectinib: na nemalobunkový karcinóm pľúc, ktorý má mutáciu na ALK géne.
 • Lapatinib: sa môže využiť pri HER2- pozitívnych nádoroch prsníkov.
 • Dabrafenib: sa používa buď samostatne alebo spolu s trametinibom a vemurafenibom pri melanómoch.
Imunoterapia

Niektoré typy imunoterapie preukázali sľubné výsledky v liečbe mozgových metastáz z rakoviny pľúc a melanómu. Tieto zahŕňajú: ipilimumab, nivolumab a pembrolizumab.