Neinvazívne a svalovinu neinfiltrujúce karcinómy.

Jedinci s neinvazívnym low-grade karcinómom močového mechúra, ktorý zriedkavo prechádza do agresívneho alebo metastatického ochorenia, sa obyčajne vyliečia pomocou TURBT. Existuje však riziko, že takýto typ karcinómu vznikne počas života pacienta opakovane. Aby sa toto riziko minimalizovalo, pacienti môžu po chirurgickom odstránení zhubného nádoru dostať vnútromechúrovú (intravezikálnu) chemoterapiu alebo imunoterapiu. Chorí s neinvazívnym high-grade karcinómom in situ alebo svalovinu neinfiltrujúcim karcinómom (štádium I) podstupujú chirurgickú liečbu (TURBT) a následne intravezikálnu imunoterapiu BCG (Bacillus Calmette-Guerin) vakcínou. Kombinovaná liečba sa používa s cieľom znížiť riziko návratu (relapsu) ochorenia a tiež jeho transformácie na svalovinu-infiltrujúci karcinóm. Pacienti zostávajú celoživotne sledovaní, pretože svalovinu neinfiltrujúce high-grade karcinómy močového mechúra majú vysoké riziko opakovaného výskytu. Hovoríme o recidivujúcich (rekurentných) karcinómoch.

Svalovinu infiltrujúce karcinómy (štádium II a štádium III).

Svalovinuinfiltrujúce karcinómy prerastajú do svalovej vrstvy steny močového mechúra. V týchto štádiách je kľúčová chirurgická liečba v podobe radikálnej cystektómie, pri ktorej sa spolu s močovým mechúrom obvykle odstránia aj okolité (regionálne) lymfatické uzliny. V mnohých prípadoch pacienti ešte pred operáciou podstupujú systémovú liečbu. Podávanie kombinovanej chemoterapie, ktorej základom je cisplatina, pred chirurgickým zákrokom (tzv. neoadjuvantná liečba) môže viesť k zmenšeniu objemu nádoru v močovom mechúre, rovnako môže zničiť mikroskopické nádorové ložiská mimo močového mechúra a predĺžiť prežívanie pacienta. Takýto liečebný postup je v súčasnosti považovaný za štandardný u všetkých jedincov, ktorých celkový zdravotný stav umožňuje absolvovať neoadjuvantnú liečbu.

Trimodálna terapia.

Touto liečbou je možné vyhnúť sa radikálnej cystektómii aj pri svalovinu infiltrujúcich karcinómoch. Pacient podstúpi najskôr TURBT, následne sa zhodnotí odpoveď na systémovú liečbu. Pacienti, u ktorých sa dosiahla kompletná remisia ochorenia (úplné vymiznutie nádoru) pokračujú v chemorádioterapii. Pacienti, u ktorých sa nedosiahla kompletná remisia ochorenia podstúpia radikálnu cystektómiu. Trimodálnu terapiu však nemožno považovať za štandardnú liečbu.

Metastatický karcinóm močového mechúra (štádium IV)

Ak sa karcinóm rozšíril mimo močového mechúra a regionálnych lymfatických uzlín do iných častí tela, hovoríme o metastatickom karcinóme. V liečbe metastatického ochorenia sa používa systémová chemoterapia, ktorej cieľom je zmierniť ťažkosti chorého zmenšením objemu nádorového ochorenia a predĺžiť prežívanie.

Imunoterapia.

Imunoterapiu označujeme aj pojmom biologická liečba. Jej cieľom je podporiť prirodzený imunitný systém organizmu tak, aby bol schopný bojovať s nádorovým ochorením.

Bacillus Calmette-Guerin (BCG).

Štandardným imunoterapeutikom v liečbe karcinómu močového mechúra sú oslabené baktérie BCG podobné baktériám spôsobujúcim tuberkulózu. BCG sa aplikuje pomocou katétra priamo do močového mechúra, kde sa prichytí na vnútornú stenu močového mechúra a stimuluje imunitný systém k tomu, aby ničil rakovinové (malígne) bunky. Nežiaduce účinky imunoterapie môžu pripomínať príznaky chrípky, patria k nim zimnica, zvýšená teplota a únava. Rovnako sa môže vyskytnúť pálenie pri močení (dyzúria) alebo krv v moči (hematúria).

Inhibítory kontrolných bodov imunitného systému.

Proteín PD-1 zabraňuje imunitnému systému ničiť malígne bunky. Po znefunkčnení proteínu PD-1 alebo jeho ligandu (PD-L1) pomocou nových liekov môže imunitný systém nádorové bunky rozpoznať a zničiť. Niektoré inhibítory kontrolných bodov sa už v súčasnosti považujú za štandardnú liečbu, iné sú stále v klinickom skúšaní.