Štandardná (najlepšia dostupná) liečba AML má byť sústredená v špecializovaných centrách, v ktorých zdravotnícki špecialisti hematoonkológovia majú skúsenosti v liečbe akútnych leukémií a súčasne majú k dispozícii multidisciplinárnu podporu. Na začiatku je potrebné informovať sa o možnosti a dostupnosti klinických štúdií. Liečba AML sa plánuje individuálne podľa podtypu AML, podľa veku a podľa rizika. Spočíva v podávaní chemoterapie a podpornej liečby. V prípade APL sa podávajú aj nechemoterapeutické lieky ako je derivát vitamínu A – kyselina all-transretinová a oxid arzenitý.

Chemoterapia AML

Chemoterapia pôsobí na všetky rýchlo deliace sa bunky, ako sú bunky kostnej drene, bunky vlasových cibuliek, bunky sliznice tráviaceho traktu. Preto sa najčastejšie na týchto miestach objavujú aj vedľajšie účinky chemoterapie, ako je pokles všetkých krviniek, vypadávanie vlasov a zmeny na koži a nechtoch, boľavá sliznica v ústach, hnačky.

Indukčná chemoterapia (indukcia): táto liečba je spojená s pobytom v nemocnici s trvaním približne 4 týždne. V prípade komplikácií vzniknutých počas liečby sa môže pobyt v nemocnici predĺžiť. Cieľom indukcie je navodiť (indukovať) stav kompletnej hematologickej remisie, čo znamená, dosiahnuť stav, keď sa klinický stav pacienta normalizuje, rovnako sa normalizuje nález v krvnom obraze, kostnej dreni, v systéme zrážania krvi a pacient nemá mimodreňovú chorobu. Ak stále pretrváva nález viac ako 5% nezrelých buniek v kostnej dreni po 2 indukčných chemoterapiách, pacient sa považuje za refraktérneho, to znamená, že neodpovedá na liečbu. V tomto prípade šancu na vyliečenie ponúka iba transplantácia kostnej drene.

Kľúčové lieky v liečbe AML sú antracyklíny (daunorubicín, idarubicín) a cytozínarabinozid. Podávajú sa v infúzii do žily a trvanie liečby je 7 dní. U starších pacientov sa môže podávať pod kožu azacitidín 7 dní po sebe v mesiaci s opakovaním každých 28 dní.

Konsolidačná liečba: cieľom tejto liečby je odstrániť zostávajúce leukemické bunky, ktoré už nemožno dokázať dostupnými medicínskymi testami. Liečba trvá 4 až 6 dní, podľa druhu liečby, ktorú zvolí lekár, potom je pacient na približne 4 dni prepustený z nemocnice domov a následne opäť prijatý približne na dva týždne na odsledovanie a podpornú liečbu v čase, keď sú všetky krvinky po chemoterapii poklesnuté a imunitný systém oslabený.

V súčasnosti sa klasická chemoterapia v niektorých prípadoch AML kombinuje s biologicky cielenou liečbou. U pacientov s AML priaznivého a stredného rizika sa k liečbe pridáva monoklonálna protilátka gemtuzumab ozogamycín. Pacientom s AML s FLT3 mutáciou sa ku štandardnej liečbe pridáva midostaurín.

Liečba akútnej promyelocytovej lekukémie APL

Pacienti s APL sa liečia podľa príslušnosti do jednej z troch rizikových skupín. Rizikové skupiny pacientov s APL sú dané vstupnými hodnotami bielych krviniek a krvných doštičiek. Pacienti, ktorí majú počet bielych krviniek na začiatku ochorenia viac ako 10 x 109/l sú vysokorizikoví, ostatní sú hodnotení ako štandardné riziko.

Štandardným prístupom v liečbe pacientov so štandardným rizikom APL je podávanie kyseliny all-trans retinovej spolu s oxidom arzenitým. Tieto lieky sa podávajú v indukcii a v nasledujúcich štyroch konsolidáciách. All-transretinová kyselina je podávaná v indukcii v tabletkách do dosiahnutia kompletnej remisie a následne v konsolidáciách každé dva týždne 15 dní po sebe, celkovo 7 cyklov. Oxid arzenitý sa podáva infúziou do žily počas indukcie denne do dosiahnutia kompletnej remisie, v konsolidáciách sa podáva 5 dní v týždni 5 týždňov po sebe, preto pacienti musia byť v nemocnici a súčasne je potrebné kontrolovať pravidelne EKG (elektrokardiogram) a hladiny draslíka a magnézia. Pacienti v štandardnom riziku, ktorí dosiahnu kompletnú molekulovú remisiu (úplné vymiznutie sledovanej bielkoviny pml/rara pri molekulovom vyšetrení) po ukončení konsolidácií, liečbu ukončili a sú naďalej len sledovaní. Táto liečba je všeobecne pacientami dobre tolerovaná, lebo lieky nie sú cytostatiká a preto pacienti nemajú toľko nežiadúcich účinkov.

Pacienti s vysokým rizikom APL sú liečení nasledovne:

Indukčná liečba: vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici. Kľúčové lieky sú kyselina all-trans retinová podávaná v tabletkách do dosiahnutia kompletnej hematologickej remisie v kombinácii s antracyklínmi (idarubicínom, podávaným do žily obdeň, celkovo 4 dni). Podáva sa aj cytozínarabinozid jeden až dva dni po sebe v infúzii.

Konsolidačná liečba: striedavo sa podávajú antracyklíny (idarubicín, mitoxantrón), cytozínarabinozid a all-transretinová kyselina.

Udržiavacia liečba: pacienti s vysokým rizikom by v súčasnosti mali podstúpiť aj udržiavaciu liečbu v trvaní dvoch rokov, ktorú pacient absolvuje ambulantnou formou. Každý týždeň má pacient aplikované pod kožu cytostatikum (metotrexát) a počas celú dobu dvoch rokov užíva aj ďalšie tabletkové cytostatikum (purinethol).

Transplantácia kmeňových buniek

Transplantácia krvotvorných buniek je jediným prístupom na vyliečenie u pacientov patriacich do skupiny vysokého rizika AML, u pacientov s AML, ktorá nereaguje na podávanú liečbu, alebo u pacientov, ktorým sa AML vráti. U pacientov so stredným rizikom je tento postup tiež považovaný za štandardný prístup, ale rozhodovanie môže byť ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako je vek, komplikácie počas indukčnej liečby, rozhodnutie pacienta a podobne. U pacientov s APL sa transplantuje iba v prípade, ak ochorenia nereaguje na podávanú liečbu, alebo sa opakovane vráti, obe možnosti sú však veľmi výnimočné.

Pri transplantácii krvotvorných buniek sa po zničení leukemickej kostnej drene chemoterapiou podávajú zdravé kmeňové krvotvorné bunky do tela pacienta. Ak je darcom týchto buniek iný človek, hovoríme o alogénnej transplantácii, pokiaľ ide o bunky samotného pacienta, hovoríme o autológnej transplantácii. V liečbe AML a APL sa častejšie využíva alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek.

Termín „transplantácia kostnej drene“ sa dnes už nepoužíva, pretože sa netransplantuje celé tkanivo kostnej drene, ale kmeňové krvotvorné bunky.

Liečba starších pacientov a pacientov s pridruženými chorobami okrem AML

Podanie intenzívnej chemoterapie je spojené s početnými nežiadúcimi účinkami liečby a komplikáciami, ktorých závažnosť môže byť pre pacientov starších ako 65 rokov a pacientov, ktorí trpia aj inými ochoreniami (ochorenia srdca, cukrovka, stav po cievnej mozgovej príhode, ochorenia pľúc a iné) môže byť spojená s vysokým rizikom úmrtia, preto sa u týchto pacientov volí podanie neintenzívnej chemoterapie, alebo by mali byť zaradení do klinickej štúdie, pokiaľ je to možné (závisí to od možností daného pracoviska).

Liečebné možnosti zahŕňajú:

Podanie liečby v rámci klinickej štúdie

Podanie hypometylačnej látky – v podmienkach Slovenska je to azacitidín, ktorý pôsobí na epigenetickej úrovni (zapína a vypína gény, ktoré spôsobujú proliferáciu buniek). Azacitidín sa podáva dovtedy, kým odpoveď na liek trvá. Iná hypometylačná látka na Slovensku nie je dostupná.

Podanie nízko-dávkovanej chemoterapie (cytozínarabinozid) do trvania efektivity.

Podanie podpornej liečby, pod ktorou sa rozumie liečba ťažkostí ako sú infekcie, podávanie transfúzií červených krviniek a krvných doštičiek, podávanie rastových faktorov na rast červených krviniek. Dĺžka života je v tomto prípade podmienená agresivitou samotnej leukémie, obyčajne ide o niekoľko týždňov alebo mesiacov.

Lieky ako venetoklax, enasidenib, glasdegib na Slovensku nie sú bežne dostupné.

Cielená terapia

Cielená liečba pôsobí cielene na gény a bielkoviny zodpovedné za rast a množenie leukemických buniek. Podľa typu génových mutácií v leukemických bunkách existujú lieky s cielených účinkom:
· Midostaurín pre pacientov s AML a mutáciou FLT3 génu – kombinuje sa so štandardnou liečbou u pacientov s AML s priaznivým a stredným rizikom,
· Enasidenib pre pacientov s relapsom alebo refraktérnou (nereagujúcou na liečbu) AML s IDH2 mutáciou – na Slovensku nedostupný.
· Ivosidenib - pre pacientov s relapsom alebo refraktérnou (nereagujúcou na liečbu) AML s IDH1 mutáciou – na Slovensku nedostupný
· Glasdegib pre pacientov s AML nevhodných na intenzívny chemoterapiu - na Slovensku nedostupný

Refraktérna AML

Keď leukémia nereaguje na podávanú liečbu, hovoríme, že je refraktérna. V tomto prípade jedinou možnosťou na vyliečenie je alogénna transplantácia krvotvorných buniek.