Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Kúpeľná liečba

Postup pacienta sa bude líšiť podľa toho, či ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci Európskej únie alebo v inom štáte, či ide o starostlivosť urgentnú alebo plánovanú, a či na ňu potrebuje súhlas zdravotnej poisťovne.

Neplánovaná (urgentná) zdravotná starostlivosť

V EÚ je neodkladná zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe európskeho preukazu poistenca. Po jeho predložení by zdravotnícke zariadenie nemalo od pacienta požadovať žiadnu úhradu, s výnimkou poplatkov, ktoré pri rovnakom zákroku platia tamojší pacienti, teda nie sú hradené zo zdravotného poistenia v danom štáte.

V štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, pacient platí za neodkladnú starostlivosť priamo zdravotníckemu zariadeniu, a až následne požiada svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku o vrátenie nákladov. Žiadosť o refundáciu platby za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa podáva na tlačive príslušnej zdravotnej poisťovne, prikladá sa k nej originál potvrdenia o zaplatení (napr. doklad z pokladne) a správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Potvrdenie aj správa musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Náklady za zdravotnú starostlivosť poisťovňa preplatí iba do výšky, v akej prepláca rovnaký výkon slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Keďže v zahraničí môžu byť náklady na rovnaký zdravotný výkon oveľa vyššie, odporúča sa pred cestou uzatvoriť cestovné poistenie. Úhradu liečebných nákladov preplatí poisťovňa, v ktorej bolo cestovné poistenie uzatvorené a pacient vôbec nemusí kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Na základe spoločných pravidiel EÚ si pacient môže v zásade sám vybrať, v ktorom členskom štáte absolvuje plánovanú liečbu, vyšetrenie alebo zákrok, s výnimkou zdravotných výkonov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas zdravotnej poisťovne. Súhlas zdravotnej poisťovne nie je potrebný napríklad na pôrod, ošetrenie zubného kazu, alebo akékoľvek vyšetrenie s výnimkou genetických a metabolických.

Pacient však musí počítať s tým, že za zdravotnú starostlivosť v zahraničí sám zaplatí a zdravotná poisťovňa mu preplatí náklady iba do výšky úhrady za takýto výkon v Slovenskej republike. Ak teda zákrok X stál pacienta napr. v Rakúsku 1200 € a zdravotná poisťovňa uhrádza slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rovnaký zákrok sumu 500 €, pacientovi uhradí iba 500 €. Zdravotná poisťovňa nezaplatí pacientovi ani lieky, predpísané v zahraničí, ktoré v Slovenskej republike poisťovne neuhrádzajú (nie sú zaradené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia).

Poisťovňa pacientovi uhradí iba priame náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť. Ďalšie náklady, ako sú napr. cestovné, ubytovanie sprevádzajúcich osôb, náklady na tlmočníka, si pacient platí sám.

Liečba so súhlasom zdravotnej poisťovne

Zoznam vyšetrení a zákrokov (zdravotných výkonov), ktoré zdravotná poisťovňa uhradí, iba ak s nimi súhlasila, je uvedený vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 341/2013 Z. z.

Súhlas poisťovne sa vyžaduje napríklad na tieto výkony:

 • genetické a metabolické vyšetrenia,
 • transplantácia periférnych kmeňových buniek (kostnej drene),
 • transplantácia pľúc, srdca, kože, pankreasu, obličky, pečene
 • protónová liečba, ožarovanie lineárnym urýchľovačom, liečba gama nožom,
 • totálna endoprotéza kĺbu, lakťa, členka,
 • asistovaná reprodukcia, interrupcia a sterilizácia zo zdravotných dôvodov, vnútromaternicová liečba plodu.

Základným predpokladom povolenia liečby v zahraničí je existencia aspoň jedného z týchto dôvodov:

 • ochorenie nie je možné liečiť v Slovenskej republike v primeranej lehote,
 • požadovaná liečba sa v Slovenskej republike nevykonáva,
 • boli vyčerpané všetky možnosti liečby v Slovenskej republike a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu pacienta,
 • pacient má bydlisko v inom členskom štáte a chce tam pokračovať v liečbe,
 • ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej techniky alebo vybavenia, ktoré nie sú na Slovensku dostupné.

O udelenie súhlasu sa žiada na tlačive zdravotnej poisťovne. Tlačivo vypĺňa pacientov lekár, podpisuje ho prednosta kliniky a pacient.

K žiadosti sa prikladá:

 • Výpočet predpokladaných nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom zahraničné pracovisko vyčísli náklady plánovanej starostlivosti a potvrdí, že je ochotné ju žiadateľovi poskytnúť. Ešte pred podaním žiadosti je preto potrebné získať takéto potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta v takom rozsahu, aby sa revízny lekár poisťovne mohol k poskytnutiu plánovanej zdravotnej starostlivosti vyjadriť.

Žiadať poisťovňu o súhlas však nemôže akýkoľvek lekár, ale iba lekár z klinického pracoviska, ktoré je uvedené v zozname schválených klinických pracovísk. Tými sú Univerzitné nemocnice v Bratislave, Martine a Košiciach, Detské fakultné nemocnice v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Východoslovenský onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Národný ústav reumatických chorôb, Národné rehabilitačné centrum Kováčová.

Zdravotná poisťovňa je povinná o žiadosti rozhodnúť do 15 pracovných dní, v naliehavých prípadoch bezodkladne.

Zamietnuť súhlas môže výlučne v týchto prípadoch:

 • ochorenie zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre poistenca alebo obyvateľstvo, pričom toto riziko sa zvažuje vo vzťahu k očakávaným prínosom liečby,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má liečbu realizovať, vzbudzuje pochybnosti o svojej dôveryhodnosti a o kvalite a bezpečnosti liečby,
 • liečbu je možné poskytnúť v Slovenskej republike v lehote, ktorá je primeraná vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Ak zdravotná poisťovňa rozhodne, že udelenie súhlasu zamieta, v rozhodnutí o zamietnutí musí uviesť:

 • dôvod zamietnutia,
 • konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý na Slovensku poskytuje požadovanú zdravotnú starostlivosť,
 • termín poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti pacientovi.

Proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne je možné sa odvolať, odvolanie sa podáva zdravotnej poisťovni do 20 dní od doručenia jej zamietavého rozhodnutia žiadateľovi. Ak poisťovňa odvolaniu nevyhovie, postúpi ho Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý o odvolaní rozhodne do 15 dní. Rozhodnutie Úradu je konečné.

Pokiaľ poisťovňa súhlas udelí, uhradí náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti priamo pracovisku v zahraničí. Náklady prepláca v takom rozsahu, v akom sú kryté zo zdravotného poistenia v danom štáte. Poplatky navyše (napríklad za nadštandardnú izbu, stravu), ktoré v tomto štáte platia tamojší pacienti, musí platiť sám aj slovenský pacient.

Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak sa má plánovaná zdravotná starostlivosť poskytnúť mimo EÚ, pretože ochorenie nie je možné v EÚ liečiť. Aby zdravotná poisťovňa liečbu uhradila, musí najskôr udeliť súhlas s jej poskytnutím. O súhlas sa žiada na tlačive poisťovne, ku ktorému sa priloží úradný preklad potvrdenia o tom, že zahraničné pracovisko pacienta prijme a kalkulácia nákladov zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná dokumentácia pri liečbe v zahraničí

Údaje zo zdravotnej dokumentácie lekár poskytuje inému lekárovi na základe jeho žiadosti. Ak špecialista zo zahraničného pracoviska, kde pacient mieni absolvovať určitý zákrok, ošetrujúceho lekára pacienta požiada o takéto informácie, môže mu ich poskytnúť, nie je však povinný prekladať tieto údaje do cudzieho jazyka.

Ak by ošetrujúci lekár pacienta nebol ochotný so špecialistom zo zahraničného pracoviska spolupracovať, pacient má možnosť využiť svoje právo urobiť si zo zdravotnej dokumentácie výpisy, odpisy a fotokópie.

Rovnako po ukončení liečby v zahraničí majú byť pacientovi poskytnuté správy o uskutočnených výkonoch. Náklady na vyhotovenie prekladov zdravotnej dokumentácie do a zo slovenského jazyka znáša pacient.

Ujma spôsobená pri liečbe v zahraničí

Práva zo zodpovednosti za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si pacient uplatňuje v štáte, kde mu bola zdravotná starostlivosť poskytnutá, spôsobom, ktorý zakotvuje právny poriadok daného štátu. Náklady na vedenie správneho či súdneho konania v inom štáte (vrátane nákladov právneho zastúpenia, ktoré bude zrejme nevyhnutné) hradí pacient. V prípade úspechu v konaní je možné očakávať, že trovy konania budú pacientovi uhradené protistranou. Ak pacient po vyšetrení či zákroku v zahraničí (či už úspešnom alebo nie) potrebuje ešte zdravotnú starostlivosť na Slovensku, takáto následná zdravotná starostlivosť mu bude poskytnutá.

Národné kontaktné miesta

V každom členskom štáte EÚ majú byť vytvorené tzv. národné kontaktné miesta, ktorých úlohou je poskytovať pacientom všetky potrebné informácie súvisiace s plánovanou zdravotnou starostlivosťou v danom štáte. V Slovenskej republike je národným kontaktným miestom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na jeho webovej stránke www.nkm.sk je možné si vyhľadať kontaktné údaje národných kontaktných miest v iných členských štátoch