Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Výber a zmena lekára

Pacient má právo na slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú zdravotnícke zariadenia, napríklad nemocnica, poliklinika, súkromná ambulancia. Pacient si môže slobodne vybrať zdravotnícke zariadenie, nie však konkrétneho lekára alebo zdravotnú sestru, ktorá ho bude ošetrovať. Lekára, sestru a ďalší zdravotnícky personál, ktorý sa o pacienta stará, určuje zdravotnícke zariadenie. Výnimkou je možnosť vybrať si pôrodníka – s jeho súhlasom a za poplatok.

Zariadenie, ktoré si pacient vybral, nemusí súhlasiť s tým, že pacientovi poskytne zdravotnú starostlivosť. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže pacienta odmietnuť. Môže tak urobiť iba z troch dôvodov:

  • Neúnosné pracovné zaťaženie. Tento dôvod nemôže použiť všeobecný lekár voči pacientovi, ktorý má v jeho obvode trvalý alebo prechodný pobyt. Obvody všeobecným lekárom určuje VÚC. Na internetovej stránke každého vyššieho územného celku sú zverejnené obvody jednotlivých všeobecných lekárov pre dospelých aj pre deti. Špecialisti (napr. onkológovia, hematológovia) nemajú určené obvody, preto môžu pacienta odmietnuť bez ohľadu na to, kde má bydlisko.
  • Osobný vzťah lekára k pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu. Tento dôvod však musí naozaj existovať, napríklad rodinný vzťah alebo agresivita pacienta voči lekárovi.
  • Osobné presvedčenie lekára, tzv. výhrada vo svedomí. Tento dôvod môže lekár uplatniť iba pri interrupcii, sterilizácii a umelom oplodnení.

Lekár – špecialista môže odmietnuť vyšetriť pacienta, ak pacient nemá odporúčanie (výmenný lístok) od všeobecného lekára.

Ak sa pacient domnieva, že ho poskytovateľ odmietol neodôvodnene, môže sa obrátiť na VÚC, aby preveril, či bol takýto postup odôvodnený. Podnet na VÚC sa podáva písomne, buď poštou alebo elektronicky. Stačí v ňom uviesť svoje meno a priezvisko, adresu, o aké zdravotnícke zariadenie sa jedná a o čo konkrétne ide, napr. dňa XX som sa chcel objednať na vyšetrenie k lekárovi XY, odmietol ma bez udania dôvodu/ z dôvodu XZ. Žiadam VÚC, aby preskúmal, či odmietnutie bolo dôvodné a určil mi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak odmietnutie odôvodnené nebolo, VÚC poskytovateľovi uloží, že má pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť alebo pacientovi určí iného poskytovateľa.

Pacient môže kontaktovať aj svoju zdravotnú poisťovňu a požiadať ju, aby mu určila poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý sa o neho postará. Zdravotná poisťovňa je povinná pre pacienta nájsť zdravotnícke zariadenie, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

Pacient sa môže nechať ošetriť aj u poskytovateľa, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou. V takom prípade musí poisťovňu minimálne 10 dní vopred požiadať o súhlas. Tlačivo žiadosti je dostupné na webových stránkach a v pobočkách poisťovní. Ak pacient súhlas nedostane alebo oň vôbec nepožiada, bude si náklady na vyšetrenie platiť sám. Aj v prípade, že poisťovňa súhlasí, neuhradí všetky náklady na zdravotnú starostlivosť, ale iba 80 % z nich.

Zmena lekára

So všeobecným lekárom pacient uzatvára písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak chce všeobecného lekára zmeniť, musí od dohody odstúpiť. V odstúpení od dohody stačí uviesť svoje meno, adresu, dátum narodenia a vetu: „Dolpodpísaná/ý v súlade s §12 zákona SR č. 576/2004 z.z. o zdravotnej starostlivosti týmto odstupujem od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (názov, adresa)“. Ďalej je potrebné uviesť dátum a odstúpenie podpísať. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zanikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bolo odstúpenie doručené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Špecialistu môže pacient zmeniť kedykoľvek. Nemusí mu oznamovať svoje rozhodnutie viac ho nenavštevovať. Na vyšetrenie u nového špecialistu bude opäť potrebovať odporúčanie (výmenný lístok) od svojho všeobecného lekára.