Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Zdravotné poistenie a krytie

Zdravotníctvo je založené na povinnosti zdravotných poisťovní zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti svojim poistencom. Túto povinnosť plnia prostredníctvom zdravotníckych zariadení – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Každý človek, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a nie je z rôznych dôvodov poistený v cudzine, musí byť zdravotne poistený na Slovensku v jednej z troch zdravotných poisťovní. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne, odoslaním prihlášky novej zdravotnej poisťovni do 30. septembra kalendárneho roka. Poistenie v novej poisťovni vznikne 1. januára nasledujúceho roka. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa poistenec nemusí odhlasovať, je ale povinný vrátiť jej preukaz poistenca do ôsmich dní po začatí nového roka.

Náklady na zdravotnú starostlivosť platia zdravotné poisťovne zo zdravotného poistenia, ktoré poistenci, ich zamestnávatelia a štát povinne odviedli ako poistné.

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za osoby, ktoré boli uznané za invalidné, aj za osoby, ktoré sú práceneschopné. Poistencami štátu sú aj ľudia, ktorí sa starajú o osobu so zdravotným postihnutím a poberajú z tohto dôvodu opatrovateľský príspevok, príspevok na osobnú asistenciu alebo rodičovský príspevok. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú zdravotne poistení ako zamestnanci alebo SZČO nie sú poistencami štátu, no platia o polovicu nižšie odvody na zdravotné poistenie. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú rozhodnutím Sociálnej poisťovne aj osoba uznaná za ťažko zdravotne postihnutú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zo zdravotného poistenia poisťovne uhrádzajú svojim poistencom zdravotnú starostlivosť, zdravotné pomôcky, dietetické potraviny a lieky. Zdravotné poisťovne nezaplatia poistencom všetko, čo im môže byť v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnuté, ale iba to, čo im ukladá zákon.

Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Základným predpokladom poskytnutia bezplatnej zdravotnej starostlivosti je zdravotné poistenie. Tak ako pri každom inom poistení, aj pri zdravotnom poistení platí, že je ním poistené riziko vzniku určitej poistnej udalosti. Ak máme poistené auto, rizikom, proti ktorému sa poisťujeme, je jeho krádež či poškodenie pri dopravnej nehode. Keď takáto udalosť nastane, poisťovňa nám uhradí náklady na opravu vo výške určenej poistnou zmluvou. V prípade zdravotného poistenia sa poisťujeme pre prípad vzniku ochorenia vedúceho k potrebe poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Rozsah toho, čo má poisťovňa v takomto prípade uhradiť, nie je určený poistnou zmluvou, ale zákonmi.

Pri žiadnom type poistenia nie sú poistené úplne všetky riziká, teda poisťovňa nie je povinná platiť vždy. Jednotlivé výluky z poistenia sú dohodnuté v poistnej zmluve. Rovnako ani zdravotná poisťovňa nemusí uhradiť zdravotnú starostlivosť v každom prípade, ale iba v prípadoch, keď jej to ukladá zákon. Zákon špecifikuje, aké výkony zdravotnej starostlivosti sú hradené zdravotnou poisťovňou, a teda pre pacienta úplne alebo čiastočne bezplatné.

Čo je hradené zo zdravotného poistenia

Zo zdravotného poistenia je v plnom rozsahu hradená neodkladná a urgentná zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na určenie diagnózy a liečba. Neodkladná je zdravotná starostlivosť, ktorá neznesie odklad. Poskytuje sa pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny správania. Neodkladná je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Aj človek, ktorý nie je zdravotne poistený, má právo na poskytnutie neodkladnej starostlivosti. Ak je to potrebné, lekár mu môže predpísať aj lieky a zdravotná poisťovňa ich uhradí.

Diagnostika a liečba zahŕňa výkony vedúce k záchrane života, zisteniu choroby, vyliečeniu choroby alebo zabráneniu jej zhoršenia, zmierneniu prejavov ochorenia a zabráneniu vzniku závažných komplikácií. Výkony, ktoré majú byť pri jednotlivých ochoreniach vykonané, určuje zoznam zdravotných výkonov. Zoznam je zverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti vytvára tzv. štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré budú presne určovať, ako konkrétne má lekár postupovať pri podozrení na určité ochorenie a pri jeho liečbe.

Súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, vypísanie odporúčania (výmenného lístka) k špecialistovi a vypísanie odporúčania na hospitalizáciu, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, vystavenie potvrdenie o návšteve lekára. Za tieto úkony lekár nesmie od pacienta požadovať žiaden poplatok.

Konkrétne lieky, ktoré sa v rámci liečby používajú, hradené byť môžu a nemusia, a to v závislosti od toho, či sú pacientovi podávané počas hospitalizácie a či sú zaradené v tzv. kategorizačnom zozname. Podrobné informácie nájdete odkaze Lieky hradené zdravotnými poisťovňami.

Zo zdravotného poistenia nie je hradená interrupcia z iných ako zdravotných dôvodov, sterilizácia, viac ako tri cykly umelého oplodnenia, krvné testy na alkohol a iné návykové látky, tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii a chirurgické výkony z iných ako zdravotných dôvodov. U zubného lekára je plne hradené iba ošetrenie s použitím štandardných materiálov. Ak bol použitý iný materiál, pacient dopláca rozdiel medzi štandardom a nadštandardom vo výške určenej konkrétnou zubnou ambulanciou. V prípade, že pacient neabsolvoval v predchádzajúcom roku preventívnu prehliadku, v plnom rozsahu hradí ošetrenie zubného kazu.

Pacient sám platí za niektoré vyšetrenia na administratívne účely – vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov, vyšetrenie na vodičský preukaz, pred športovou súťažou, pre komerčnú poisťovňu (napríklad pri uzatváraní životnej poistky) a vydávanie lekárskych potvrdení. Lekárske potvrdenia, správy a nálezy, ktoré žiadateľ predkladá Sociálnej poisťovni v konaní o priznanie invalidného dôchodku alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s kompenzáciou ťažkého zdravotného postihnutia alebo pomocou v hmotnej núdzi, spoplatnené nie sú.

Spoplatnené sú aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.