Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Stránka pacientskych združení a partnerov

Ako porozumieť správam o rakovine?

Ako porozumieť správam z oblasti liečby rakoviny v médiách?

Oddeľujme fakty a fámy.

Takmer dennodenne sa na nás valia senzačné novinky a „objavy“ v oblasti prevencie, skríningu alebo liečby rakoviny. V pacientoch tieto správy neraz vzbudzujú nádej na nové a lepšie liečebné postupy. Žiaľ, nie vždy sú tieto informácie spoľahlivé. Otázna je aj ich reálna dostupnosť v najbližších rokoch. Ako môžete triezvo vyhodnotiť novinky v oblasti onkológie, napriek tomu, že nie ste odborník? Uplatnite 7 zásad, ktoré vám pomôžu oddeliť fakty a fámy:

1. Zistite, kto prezentuje novinky?
Väčšie spravodajské médiá či agentúry majú skúsených novinárov – špecialistov na medicínsku oblasť, ktorí dokážu novú informáciu analyzovať a zasadiť do širších súvislosti s existujúcimi vedeckými poznatkami. Rovnako štátom podporované webové stránky alebo stránky pacientskych organizácií zväčša pracujú s dôveryhodnými zdrojmi informácií. Nikdy nezabúdajte, že tlačové správy dokážu o výsledkoch výskumu preháňať, aby upútali pozornosť čitateľa. Platí to zvlášť pre „bulvárne médiá“. 

2.Ak sú novinky založené na konkrétnej vedeckej štúdii, hľadajte pôvodný zdroj, kde bola štúdia prvýkrát publikovaná?
Výskumy publikované v prestížnych lekárskych časopisoch, ako sú Journal of Clinical Oncology, Journal of the National Cancer Institute a Science, sú zárukou kvality. Ich publikácie prechádzajú prísnym recenzným konaním, ktoré dáva záruku serióznosti, a to nielen publikovaných výsledkov výskumu, ale aj metód, ktoré pri realizácii výskumu uplatnili. Pozor na niektoré dezinformačné weby, ktoré používajú „inteligentný“ spôsob argumentácie, neraz sa odvolávajú na vedecké analýzy, z ktorých vyberú len čiastočný záver vyňatý z kontextu a použijú ho ako argument.

3. Týka sa novinka rozsiahleho výskumu, alebo ide iba o ojedinelú štúdiu?
Správy, ktoré sa odvolávajú len na jednu štúdiu, môžu nedostatočne popisovať riziká, výhody alebo potenciálne dlhodobé účinky novej liečby alebo nové výsledky výskumu. Nezabudnite, že trvá dlhé roky, kým sa účinky lieku z výskumu potvrdia v klinických štúdiách, až následne dochádza ku zmene štandardov zdravotnej starostlivosti pri konkrétnej diagnóze. Aj keď môže byť jedna štúdia pôsobivá, dôveryhodnejšie informácie sú založené na rozsiahlejšom výskume.

4. O aký výskum ide?
Existuje veľa rôznych typov výskumných štúdií. Niektoré sa zaoberajú novými liečebnými metódami, iné skúmajú vedľajšie účinky liečby, alebo sú zamerané na prevenciu nádorových ochorení. 
Ako čitateľ si všímajte, či sa štúdia týka výskumu na bunkových kultúrach v skúmavke (in vitro), alebo výskum prebehol na živých organizmoch (in vivo) napríklad na hlodavcoch, zvieratách či na ľuďoch. Experimenty in vitro, ktoré naznačujú napr. protinádorový účinok niektorej látky v laboratórnych podmienkach na bunkách, nemusia v ďalších výskumoch preukázať uplatnenie pre prax. Tisíce skúšaných látok takto skončilo v slepej uličke vedeckých experimentov. Napriek tomu – práve tieto štúdie radi zneužívajú prívrženci alternatívnych metód, ktorým slúžia ako vedecký argument absolútnej hodnoty (1).
Odlišujte, či záver vzišiel z observačnej, experimentálnej alebo z veľkej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie. (Viac v článku: Na ceste k lieku. Ako sa vyznať vo výsledkoch výskumu?)
Výskum nového liečebného postupu by mal hovoriť aj o fáze, v ktorej sa výskumná štúdia nachádza. Výsledky by mali tiež popisovať, koľko ľudí bolo vo výskume zahrnutých. 

5. Aké výsledky popisuje novinka?
Je dôležité, či výskumná štúdia uvádza informáciu o predĺžení života pacienta. Odráža sa to v štatistikách prežitia. Získanie týchto údajov môže trvať dlho, preto sa niekedy používajú náhradné štatistiky.
Aj keď sú informácie o liečbe ako: odpoveď/reakcia na nádor, dĺžka prežitia bez príznakov choroby (disease-free survival, DSF) alebo štatisticky významný výsledok účinnosti lieku užitočné, nemusia úplne korektne odrážať medicínsky prínos liečebnej metódy.

6. Hovorí novinka o „prelomovom“ alebo „zázračnom lieku“? Neverte senzáciám! Lekársky výskum prebieha malými krokmi, nie obrovskými skokmi. Prelomové objavy sú zriedkavé. Len málo nových liečebných postupov prináša okamžité vyliečenie. Uistite sa, či informácia o novej liečebnej metóde prináša iba prínosy, alebo či zároveň uvádza aj riziká liečby. Takmer každá liečba nesie so sebou aj nežiaduce účinky. Je dôležité, aby boli uvedené v kontexte s potenciálnym prínosom.

Čo si myslí váš onkológ?

Iba vy a váš onkológ poznáte váš zdravotný stav a súčasnú situáciu. Ak vo vás vzbudila novinka v oblasti liečby ochorenia nádej, porozprávajte sa so svojím lekárom o jej prípadnom prínose pre váš konkrétny stav a vašu zdravotnú starostlivosť.

Pre vyhľadávanie dôveryhodných informácií navštívte sekciu:

navigácia internetom, v ktorej nájdete dôveryhodné odborné stránky pre onkologických pacientov.

knižnica Onkoinfo, v ktorej nájdete odborné brožúry a materiály pre onkologických pacientov podľa jednotlivých diagnóz. 

onkologický slovník, v ktorom vám predstavíme základné pojmy guidelines (medzinárodné postupy), personalizovaná medicína, integratívna medicína.

Autor: preložila Mgr. Jana Hanulová, úprava Mgr. Žofia Lysá, PhD.
Recenzoval: doc. MURr. Štefan Korec, PhD., MUDr. Jaroslava Salman, FACLP
Zdroje
  1. Thomson, Amy. Medical News: 8 Ways to Separate Fact from Fiction. Webová stránka cancer.net. Dátum zverejnenia: 18. 10. 2016.   https://www.cancer.net/blog/2016-10/medical-news-8-ways-separate-fact-fiction
  2. Evaluating Cancer Information on The Internet. Webová stránka ASCO (American Sotiety of Clinical Onkcology) cancer.net. Dátum zverejnenia: 4/2023. https://www.cancer.net/research-and-advocacy/introduction-cancer-research/evaluating-cancer-information-internet
  3. Oravský, Roland a kol. Lovci šarlatánov. Príručka zdravého rozumu. Ako nepodľahnúť medicínskym nezmyslom a hoaxom. Bratislava 2019.
  4. Bošiaková, Stanislava. Len si preboha nič negúglite, alebo ako sa nenechať dobehnúť. Dátum zverejnenia: 8. 3. 2019. Dostupné na webovej stránke ozamazonky.sk https://ozamazonky.sk/len-si-preboha-nic-neguglite/
  5. Zeman, Andrej. Ako sa vyznať vo vedeckých štúdiách. Dostupné na stránke Invivomagazin.sk  Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017. https://invivomagazin.sk/ako-sa-vyznat-vo-vedeckych-studiach-navod-pre-zaciatocnikov_543.html

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.